Ajankohtaista

Ähtärissä olemme lähellä perheitä ja meillä on toimivia verkostoja. Toimimme keskellä kaunista luontoa turvallisessa ympäristössä. Ähtäri on elinvoimainen ja kehittyvä kaupunki, jossa on hyviä harrastusmahdollisuuksia. Ähtärin kaupungin varhaiskasvatus hakee varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen alkaen 2.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Toivomme hakijalta uuden varhaiskasvatussuunnitelman tuntemusta, positiivista asennetta ja hyviä yhteistyötaitoja. Lisäksi arvostamme kokemusta varhaiskasvatuksesta ja kehittävää työotetta. Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hakemukset toimitetaan 29.8.2019 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse Ostolantie 17, 63 700 Ähtäri, kuoreen merkintä Kirjaamo/Varhaiskasvatuksen opettaja. Hakemukseen tulee liittää CV ja kopio niistä työ- ja opintotodistuksista, jotka antavat valmiuksia juuri tähän tehtävään. Lisätietoja antavat sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Mannismäki Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 040 5739673 Ähtärissä 19.8.2019 Sivistystoimenjohtaja

Ähtärin kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.2.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§44 TOIMITUSJOHTAJA JONNA PIETILAN KUULEMINEN / TILANNEKATSAUS

Kaupunginhallitus merkitsi toimitusjohtaja Jonna Pietilän selvitykset tiedoksi ja antoi tarvittavaa omistajaohjausta.

§45 MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN, TILA MUSTIKKAVUORI RN:O 7:433 / SUOMENSELÄN ELÄINHARRASTAJAT RY

Suomenselän eläinharrastajat ry on esittänyt Ähtärin kaupungille 12.2.2019 saapuneessa kirjeessä, että Ähtärin kaupunki vuokraisi yhdistykselle noin 5 000 m2 määräalan tilasta Mustikkavuori RN:o 7:433. Yhdistyksen tavoitteena on rakentaa alueelle monitoimihalli.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maanvuokrasopimuksen esitellyssä muodossa ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kuitenkin yleisen käytetyn vuokralinjan mukaisesti maa-alueen vuokra on 500 euroa vuodessa. Samalla valtuutetaan Ähtärin kaupungin hallintosäännössä määrätyt viranhaltijat allekirjoittamaan sopimuksen.

Vuokrasopimuksen laatimisesta aiheutuneista kuluista vastaa vuokralainen.

§46 YKSITYISTIEN PERUSPARANNUSAVUSTUS / PERÄNTEEN YKSITYISTIEN TIEKUNTA

Tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 36 782,00 euron ylitysoikeuden myöntämistä yksityistiemäärärahoihin. Määräraha käytetään Peränteen yksityistien perusparannuksen toteuttamiseen (kuntaosuus).

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja päätti esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Meno katetaan lainanotolla.

§47 LISÄMAAN MYYMINEN, TILA KAAVAPELTO RN:O 7:333

Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen, ettei tontin omistajille myydä eikä vuokrata lisäaluetta rannasta ja esittää asian edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Perusteena on alueen kiinteistönomistajien yhdenvertainen kohtelu. Venelaiturin, kävelytien ja yleisen uimarannan vuoksi myöskään alueen muille maanomistajille ei ole mahdollista myydä eikä vuokrata lisäalueita.

§48 INHANKOSKEN KOULUN MYYNTI

Kaupunginhallitus toteaa, että on tarkoituksenmukaista jatkaa Inhankosken koulun ostotarjousten kilpailutusaikaa ja päättää, että tarjouksia voidaan jättää 4.3.2019 klo 12.00 saakka. Samalla kaupunginhallitus päättää, että edellisellä tarjousten kilpailutusajalla tehty tarjous tai siihen mahdollisesti tehtävä tarkennus huomioidaan päätöksenteossa.

§49 LIIKUNTAKOORDINAATTORIN TOIMI / LAUSUNTO VALITUKSEEN

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavaa:

 1. Kaupunginhallitus uudistaa liikuntakoordinaattorin toimen täyttämistä koskevan hakijan tekemän oikaisuvaatimuksen johdosta tekemässään päätöksessä 17.12.2018 § 313 toteamansa.
 2. Valittajan esittämän väitteen virheellisistä päätöksistä koskien valinnassa tapahtunutta äänestystä johdosta kaupunginhallitus toteaa itseoikaisseensa Hallintolain 50 ja 52 §:ien mukaisesti asiavirheen aiemmassa valintapäätöksessään 29.10.2018 § 279 ja tehneensä uuden valintapäätöksen 12.11.2018 § 281.
 3. Valituksessa mainituista oikaisuvaatimuksista ensimmäisen kaupunginhallitus on 12.11.2018 § 283 todennut rauenneeksi koska oikaisuvaatimus on koskenut päätöstä, jonka kaupunginhallitus on 12.11.2018 § 281 itseoikaisuna kumonnut.
 4. Kaupunginhallitus on ollut toimivaltainen ratkaisemaan tehtävän täyttämistä koskevan asian ja tekemään siitä tehdystä oikaisuvaatimuksesta päätöksen (Kuntalaki 92 § ja 134 §). Päätöksenteossa ei ole tapahtunut muutenkaan menettelytapavirhettä.
 5. Hakijoilta on edellytetty tutkintoa liikunnan tai muulta soveltuvalta alalta. Tehtäväkuvassa pääpaino on kaikenikäisten ähtäriläisten liikkumisen aktivoinnissa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on keskeistä työtehtävässä. Kaupunginhallitus on valinnan yhteydessä perustellut metsätalousinsinööri Janne Muhosen valintaa haastattelun, työkokemuksen ja muun ansiointunuuden kokonaisarvioinnilla viitaten samalla sivistystoimenjohtajan aiemmin tekemään valintapäätökseen. Oikeuskäytännön mukaisesti kaupunginhallitus lisäksi toteaa, että hallintolainkäytön järjestyksessä voidaan tutkia vain julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvä asia (KHO 2003/17). Liikuntakoordinaattorin toimen täyttämisessä on kyse yksityisoikeudellisesta, työsopimuslain soveltamisalaan kuuluvan toimen täyttämisestä. Tällaisen toimen täyttämistä koskevaa riitaa ei voida ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä.
 6. Väitteeseen koskien kaupunginjohtajan mahdollista jääviyttä voi kysyä mistä se on voinut syntyä? Kaupunginjohtaja ei ole osallistunut toimen toisen hakukierroksen valintaprosessiin missään vaiheessa ennen toimimistaan kaupunginhallituksen esittelijänä asiassa sen jälkeen kun kaupunginhallitus päätti käyttää Hallintosäännön 26 §:n mukaista otto-oikeuttaan ko. asiassa. Kaupunginjohtajalla ja hakijoiden välillä ei myöskään ole jääviyttä aiheuttavia perhe- yms suhteita.

Eo. perustein Ähtärin kaupunginhallitus esittää hallinto-oikeudelle, että valitus perusteettomana hylätään tai vaihtoehtoisesti jätetään tutkimatta.

§ 50 TOIMISTO- JA VIESTINTÄSIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

Hallinto-osasto hakee täyttölupaa toimisto- ja viestintäsihteerin toimeen (työaika 36,75 hlvko) toukokuusta 2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena. Talousarviossa on varattu määräraha toimen täyttämiseen.

Kaupunginhallitus myönsi luvan toimisto- ja viestintäsihteerin toimen täyttämiseen.

§51 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston kokouksen 28.1.2019 päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat kaupungin toimivaltaan. Päätökset pannaan täytäntöön kun ne ovat lainvoimaisia.

§ 52 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus

§ 53 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

§ 54 TIEDOKSI

Kirjelmät merkittiin tiedoksi.

§ 55 HALLINTOSIHTEERJEN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

Sivistysosasto haki täyttölupaa hallintosihteerin toimeen 1.9.2019 alkaen.

Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvan sivistysosaston hallintosihteerin toimeen 1.9.2019 alkaen.

----------------------------------------------------------

Kaupunginhallituksen päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta.

Ähtärin kaupungin kirjaamo

Ostolantie 17

63700 Ähtäri

puh. 06 2525 6000

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 
Uusi opistokausi on jälleen alkamassa! Kursseille ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 21.8.2019 klo 18.00 Lakeudenportin kansalaisopiston verkkosivuilla. Voit myös ilmoittautua soittamalla toimistojen numeroihin Alavudelle tai Ähtäriin:
 
Alavuden Kulttuurikeskus
Opistosihteeri Paula Kuhalampi p. 0405711847
Opistosihteeri Sisko Lagerstedt p. 0445501952
 
Ähtärin toimipiste
Yhdyshenkilö Marke Hirvilampi p. 0405696940
 

Ähtärin kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 5.2.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§18 KEILAHALLIN RATALAITTEISTON HANKINTA

Ähtärin kaupunki on asettanut Hilma-järjestelmään tarjouspyynnon koskien rakennettavan keilahallin ratalaitteistojen hankintaa. Tarjouspyyntö on jätetty 20.12.2018 ja tarjoukset tulee jättää 28.1.2019 kello 12.00 mennessä.

Keilahallin ratalaitetoimittajaksi hyväksyttiin Oy Bowling Ab.

§19 PIRKANLINNAN SISÄILMATUTKIMUKSET

Pirkanlinnassa on 11.12.2018 suoritettu työsuojelutarkastus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimesta. Tarkastuskertomuksen mukaan kiinteistössä on ollut mahdolliseen sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua.

Tarkastuskertomuksessa edellytettiin selvitystä kiinteistössä tehdyistä tutkimuksista ja korjaustoimenpiteistä sekä työterveyshuollon työpaikkaselvityksen suorittamista. Lisäksi tarkastuskertomuksessa on edellytetty tarkempaa selvitystä kiinteistön materiaalien ja rakenteiden kunnosta.

Aluehallintoviraston edellyttämien selvitysten sekä viimeisimpien tutkimustulosten perusteella tulisi Pirkanlinnan kiinteistöön tehdä tarkempi sisäilmatutkimus. Tutkimuksen perusteella kaupungin investointisuunnitelmassa vuodelle 2020 myönnetty määräraha voidaan kohdistaa asianmukaisiin kohteisiin riittävällä laajuudella.

Tekninen lautakunta merkitsi työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomuksen sekä tehdyt tutkimukset tiedoksi.

Lautakunta päätti valtuuttaa rakennuttajainsinööri Mirka Poikelinin teettämään kohteessa sisäilmatutkimus ja muut vaaditut selvitykset, mikäli tekeillä olevien lisäselvitysten tulokset sitä edellyttävät.

§20 MESIKÄMMEN UIMAHALLIN PERUSKORJAUS

Ähtärin uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnistetty vuoden 2018 lopulla. Valtion avustusta on mahdollista saada tähän hankkeeseen jopa 800.000 €. Avustushakemus tuli jättää aluehallintovirastolle 31.12.2018 mennessä. Kaupunki jätti hakemuksen määrätyssä ajassa. Anomusta on mahdollista täydentää tammikuun 2019 aikana, lisäselvitykset ovat käynnissä.

Uimahallin peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelu on edennyt ja viimeiset avustushakemuksen täydennykset on lähetetty aluehallintovirastoon 28.1.2019. Tämä hetkinen suunnittelutilanne ja alustavat suunnitelmat esitellään kokouksessa.

Tekninen lautakunta merkitsi uimahallin peruskorjauksen tämän hetken tilanteen tiedoksi saatetuksi.

§21 YKSITYISTIEN PERUSPARANNUSAVUSTUS / PERÄNTEEN YKSITYISTIEN TIEKUNTA

Peränteen yksityistien tiekunta on hakenut Ähtärin kaupungilta Peränteen yksityistien perusparannukseen kaupungin avustusta. Ely-keskus on myöntänyt 16.10.2018 Peränteen yksityistielle yksityistielain 93-94 § mukaista valtion avustusta perusparannushankkeelle. Kustannusarvioksi Ely-keskus on hyväksynyt 147 128 euroa. Avustus on 50% toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 73 564 euroa.

Tiekunta hakee Ähtärin kaupungilta avustusta perusparannuksen kustannuksiin, kustannusarviosta 25%, 36782,00 euroa. Summa ei sisällä vähennettävää arvonlisäveroa.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 36 782,00 euron ylitysoikeuden myöntämistä yksityistiemäärärahoihin. Määräraha käytetään Peränteen yksityistien perusparannuksen toteuttamiseen (kuntaosuus).

§22 ÄHTÄRIN KULTTUURIYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN KOKOONPANON VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017 SEKÄ TYÖRYHMÄN TOIMINTA- JA KOKOONPANOPERIAATTEEN VAHVISTAMINEN VUOSILLE 2018-2021

Tekninen lautakunta on aikaisemmin nimennyt edustajikseen kulttuuriympäristötyöryhmään vuosille 2018-2021 kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-ahon ja ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakalan.

Kirsi Haapa-aho ei ole työskennellyt syksyn 2018 jälkeen Ähtärin kaupungin palveluksessa. Hänen tilalleen tulee teknisen lautakunnan nimetä uusi edustaja Ähtärin kulttuuriympäristötyöryhmään vuosille 2018-2021.

Tekninen lautakunta nimesi edustajakseen kulttuuriympäristötyöryhmään vuosille 2018-2021 kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-ahon tilalle rakennustarkastaja Matti Pakkalan.

§23 LISÄMAAN MYYMINEN, TILA KAAVAPELTO RN:O 7:333

Kiinteistön omistajat esittävät kaupungille 228m2 kokoinen rantakaistaleen myymistä tontin lisämaaksi.

Alueella on voimassa asemakaava, joka on tullut voimaan 10.5.1975. Osto- / vuokraesityksen mukainen määräala (noin 230m2) on kaavassa puistoaluetta (P).

Asiassa on huomioitava alueen kiinteistöjen omistajien yhdenvertaisuus sekä vieressä oleva venelaituri, kävelytie sekä uimaranta.

Alueella on vuonna 1999 tehty lisämaakauppoja. Tällä alueella tehdyt kaupat eivät ole kuitenkaan ulottuneet rantaan saakka.

Ähtärin kaupunki on harkintansa mukaan vuokrannut maa-alueita. Vuokra-alueet on vuokrattu kaavamääräysten mukaisesti. Vuokralaiset ovat vastanneet vuokra-alueen siisteydestä ja sillä sijaitsevien rakenteiden ja rakennusten kaikista hoito- ja kunnossapitokuluista sekä vuokra-alueen maapohjan yms. kiinteistöverosta.

Tekninen lautakunta päätti äänestyksen jälkeen, ettei hakijalle myydä eikä vuokrata lisäaluetta rannasta alueen kiinteistöjen omistajien yhdenvertaisuuden vuoksi.

Venelaiturin, kävelytien ja yleisen uimarannan vuoksi myöskään alueen muille kiinteistön omistajille ei ole mahdollista myydä eikä vuokrata lisäalueita.

§24 TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS

Lautakunta keskusteli seuraavista asioista:

- Mesikämmenen alueen kaavamuutos

- Liikenneselvitys ja palaveri Ely-keskuksen kanssa

- Liittymämuutokset tasoristeyksissä.

§25 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET

Tekninen lautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi. Päätöksiä ei otettu teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

§26 TIEDOKSI

Tekninen lautakunta merkitsi työsopimukset, päätökset ja kirjeet tiedoksi.

-----------------------------------------------------------

Teknisen lautakunnan päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta.

Ähtärin kaupungin kirjaamo

Ostolantie 17

63700 Ähtäri

puh. 06 2525 6000

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Venetsialaisia ja huvilakauden päättäjäisiä on perinteisesti juhlistettu ilotulituksella. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pelastuslaitokset ovat päättäneet, ettei ilotulitteiden käyttämisestä 31.8.2019 klo 18:00-24.00 välisenä aikana tarvitse tehdä, normaalista poiketen, erillistä ilmoitusta pelastusviranomaiselle (390/2005 92 §).


Ilotulitteita on käytettävä käyttöohjeiden mukaisesti. Sopivia käyttöpaikkoja ovat aukeat alueet ja rannat, joiden läheisyydessä ei ole rakennuksia tai veneitä. Ilotulitteilla ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, rakennuksille, veneille tai muulle omaisuudelle. Ilotulitteita käytettäessä on aina käytettävä suojalaseja. Suojalasien käyttö on suositeltavaa myös yleisöl-lä (390/2005 91 §). Hätärakettien käyttö on sallittu vain hätä-tilanteissa.


Metsäpalovaroituksen aikana ilotulitteiden käyttäminen on kielletty (379/2011 6 §). Ilotulitteita ei saa käyttää taajamien keskustoissa, asuinalueilla eikä rakennusten läheisyydessä. Ilotulitteiden käyttäjä vastaa ilotulitteiden käytöstä ja käytön seurauksena mahdollisesti sattuneista vahingoista. Pelastuslaitokset ilmoittavat mahdollisista käyttöaluerajoituksista internetsivustoillaan.


Kaikkien ilotulitteiden myynti ja luovuttaminen alle 18-vuotiaille ja päihtyneille on kiellettyä (390/2005 83 §).


Pelastusjohtajat

Ähtärin kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.2.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§ 36 Va. toimitusjohtaja Eero Johteen kuuleminen / tilannekatsaus

Kaupunginhallitus merkitsi va. toimitusjohtaja Eero Johteen selvitykset tiedoksi ja antoi tarvittavaa omistajaohjausta.

§ 37 Jm / rallicross-moottoriurheilualue- investointihanke / kuntaosuus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ähtärin Urheiluautoilijat ry:n esityksen 20 % kuntaosuuden eli 156 000 euron myöntämisestä JM/Rallicross Moottoriurheilualue —hankkeelle sekä esittää kuntaosuuden myöntämisen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Meno katetaan lainanotolla

§ 38 Eropyyntö kasvu- ja elinvoimatyöryhmän jäsenyydestä / Kanervisto Ari

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1) Ari Kanervistolle myönnetään hakemansa ero Kasvu- ja elinvoimatyöryhmän varajäsenyydestä ja, että

2) Kasvu- ja elinvoimatyöryhmään nimetään Ari Kanerviston tilalle uusi varajäsen.

§ 39 Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityksen ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksymistä vuosille 2019-2021.

§ 40 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2018

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 23.01.2019 julkaiseman tilaston. Tilaston mukaan Ähtärin työttömyysaste 31.12.2018 oli 8,0 %.

Työttömiä työnhakijoita oli joulukuun 2018 lopussa 203 kpl, jossa oli lisäystä edelliseen kuukauteen verrattuna 23 kpl ja vähennystä vuoden 2017 joulukuuhun verrattuna 70 kpl eli 26 %.

Ähtärissä oli 31.12.2018 kaikkiaan 18 lomautettua henkilöä.

§ 41 Kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan ajankohtaiskatsaus

Merkitään tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus.

§ 42 Ottokelpoiset päätökset

Kaupunginhallitus merkitsi ottokelpoisiksi ilmoitetut päätökset. Päätöksiä ei oteta

kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

§ 43 Tiedoksi

Kaupunginhallitus merkitsi kirjeet tiedoksi.

-----------------------------------------------------------

Kaupunginvaltuuston päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta.

Ähtärin kaupungin kirjaamo

Ostolantie 17

63700 Ähtäri

puh. 06 2525 6000

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Kirjastoauton teemakierros

Sienineuvoja Anneli Heinonen opastaa ruokasienten tunnistamisessa ja kertoo niksit sienestykseen sekä sieniruokien laittoon.

Mukaan voi tuoda itse poimimiaan sieniä tunnistettaviksi. Autossa lainattavissa sieniaiheista kirjallisuutta oppimisen syventämiseksi.
 
Huom! Poikkeuksellinen viikkojako aikataulussa.
 
tiistai 27.8.2019
klo 13.00 -14.00 Alastaipaleen kylätalo
klo 14.30-15.30 Gaijan piha
klo 16.00 - 17.00 Peränne, Haapakyläntie 28

tiistai 3.9.2019
klo 17.00 - 18.30 Heikkilä, Ähtärinranta
klo 19.00 - 21.00 Rasinsalo, Lehonkankaantie 251

tiistai 10.9.2019
klo 17.00 - 18.30 Myllymäki, Kioski-Kahvila Myllyn piha, Asematie 10
klo 19-21 Tähkälä, Pihlajavedentie 863

tiistai 17.9.2019
klo 17.00 - 18.30 Rämälän kylätalo
klo 19.00 - 21.00 Vehun kylätalo


Kirjastoauton puhelinnumero on 0400 172 487.

Järjestää Ähtärin kaupungin vapaa-aika- ja kirjastotoimet.

 ”Suo, guacamole ja Jussi” on karnevalistinen esitystapahtuma, joka kuljettaa katsojia bussilla pitkin Ähtäriä Ylävesien yössä perjantaina 30.8.2019 klo 18. Katsojat saavat tietoonsa vain aloituspaikan: esitys käynnistyy Pub P-51:ssa (Ostolantie 14, Ähtäri).

Tanssia, teatteria ja tiedettä yhdistävä esitys on pöhkön röyhkeä, epäasiallisen ironinen ja ryppyotsaisen rakkaudellinen kuvaus meistä ja niistä, hyvistä ja pahoista. Se luotaa polarisoituvaa aikaamme ja nostaa esiin kysymyksen, mistä meidän vihamme ja pelkomme vierautta kohtaan kumpuaa, ja miksi maassamme vihapuhe lisääntyy ja asenneilmapiiri tuntuu vain kiristyvän.

Esitys pohjaa Alavudelta kotoisin olevan Jani Niemisen Bigini-runoteokseen, joka sisältää muodoltaan niin kalevalamittaa kuin raplyriikoiden kaltaista tykitystä. Esitystaiteen ammattilaisista koostuva työryhmä yhdessä tutkija Karin Creutzin kanssa kutsuu ähtäriläiset näiden tärkeiden kysymysten äärelle.

Iltaesityksen lisäksi teos esitetään päivänäytöksenä lukiolaisille. Torstaina 29.8. klo 18 tutkija Karin Creutz luennoi esityksen teemoista Pirkanlinnan kulttuurikeskuksessa Ähtärissä. Luennon järjestää Lakeudenportin kansalaisopisto. Ylävesien yössä esityksen jälkeen perjantaina järjestetään myös vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, jossa yleisön on mahdollista keskustella esityksestä ja sen teemoista tekijöiden kanssa.

TYÖRYHMÄ:

Ohjaaja & esiintyjä: Reetta-Kaisa Iles
Esiintyjät: Jyrki Karttunen ja Hanna Korhonen
Skenografi & esiintyjä: Mirkka Nyrhinen
Tutkija & esiintyjä: Karin Creutz
Säveltäjä & esiintyjä: Taito Hoffrén
Kuvaaja: Teemu Kyytinen
Säveltäjä: Antti Paalanen
Käsikirjoittaja: Jani Nieminen
Tuottaja: Ilona Kyykoski
Osatuottajat: Tanssiteatteri Tsuumi ja Ähtärin kaupungin kulttuuritoimi

 

Lisätietoja: 

Marika Puntala
vapaa-aikatoimenjohtaja                                    
Ähtärin kaupunki                                                   
puh. 040 544 2537
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ilona Kyykoski
tuottaja
Suo, guacamole ja Jussi
puh. 040 706 5431

Reetta-Kaisa Iles
ohjaaja
Suo, guacamole ja Jussi
puh. 040 552 0246

 

               

Ähtärin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.1.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tanja Ylä-Pöntinen ja Pirkko Ahola.

§ 3 Kaupungin ilmoitusten julkaisemistavasta päättäminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin ilmoitukset julkaistaan Kuntalain 108 § :n mukaisesti ja kaupungin ilmoitustaululla sekä tärkeämmät ilmoitukset Ähtärinjärven Uutisnuotassa ja tarpeen mukaan muissakin lehdissä. Viranhakuilmoituksista noudatetaan ohje- ja johtosääntöjen sekä muiden annettujen säännösten määräyksiä. Lisäksi voidaan viranhakuilmoitus harkinnan mukaan julkaista muissakin lehdissä.

§ 4 Kaupunginvaltuuston kokousten ilmoittamistavasta päättäminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginvaltuuston kokousten ilmoittamistavasta noudatetaan KuntaL 94 §:nja hallintosäännön 12 luvun 79 §:n määräyksiä.

Kaupunginvaltuusto päätti, että kokouksen asialista sekä ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta julkaistaan Ahtärinjärven Uutisnuotassa sekä kaupungin kotisivuilla. Lyhennetty kokouskutsu julkaistaan myös Viiskunta- lehdessä.

§ 5 SOTE-rakennusten myynti ja maa-alueiden vuokraaminen

Kaupunginvaltuuston päätti periaatekantanaan seuraavaa:

Ähtärin kaupunki voi myydä Pihlajalinna konserniin kuuluvalle yhtiölle omistamansa sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevat rakennukset tai osan niistä ja vuokrata myytävien rakennusten edellyttämät maa-alueet.

Kaupunginhallitus valtuutetaan tekemään rakennusten myyntiä ja maa-alueiden vuokraamista koskevat sitovat päätökset.

§ 6 Inhankosken koulun myynti

Keskustelun aikana valtuutettu Mikko Annala esitti, että asia palautettaisiin uudelleen valmisteltavaksi, eikä koulua myytäisi nyt.

Valtuutettu Annalan esitystä kannatettiin laajasti (mm. valtuutetut Huhtinen, Laine, Järvinen, Ylä-Pöntinen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt valtuutettu Annalan tekemän esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

§ 7 Uusi-Kantala -nimisen tilan RN:o 1:427 ostaminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että Ähtärin kaupunki ostaa Ähtärin Teollisuuskiinteistöt Oy:ltä Uusi-Kantala-nimisen tilan, jonka kiinteistötunnus on 989-402-1-427. Alueen kokonaispinta-ala on 1,2043 ha ja kauppahinta 36.150 euroa. Tila ostetaan kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Talousarviossa on kiinteän omaisuuden hankintaan varattu määräraha 60.000 euroa.

§ 8 Tilan Viitala omistajan ostotarjous maa-alueesta

Kaupunginvaltuusto päätti, että Ähtärin kaupunki myy kiinteistön Viitala omistajille noin 1000m2 määräalan kiinteistöstä Mekkokallio sekä ostaa kiinteistön Viitala omistajilta noin 500m2 määräalan.

Kauppojen ehtoina ovat hinta 3€/m2, puut jäävät maanomistajille, lohkomiskulut maksetaan puoliksi, kaupantekokulut maksetaan puoliksi ja muista kuluista (varainsiirtovero, lainhuuto) vastaavat osapuolet omalta osaltaan.

§ 9 Kuusiokuntien yhteistyöstrategia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuusiokuntien yhteistyöstrategian.

§ 10 Lainan (300.000 euroa) myöntäminen Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäelle

Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki esittää Ähtärin kaupunginhallitukselle / kaupunginvaltuustolle 300 000€ lainan myöntämistä Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäelle sairaalan tilojen koulukäyttöön remontoimista varten.

Ähtärin kaupunki esitti 7.1.2019 Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäelle sairaalan tilojen osittaista vuokraamista koulukäyttöön. Esityksessä Ähtärin kaupunki esitti sairaalan muutostyöt rahoitettavaksi Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäen toimesta. Ähtärin kaupunki maksaa aiheutuneet muutostyöt täysimääräisesti pääomavuokran muodossa noin viiden vuoden pituisen vuokrasopimuksen aikana. Mikäli vuokrasopimus päättyy ennen sen loppumisaikaa, maksaa Ähtärin kaupunki loput saneerauksen kustannuksista kertaeränä kiinteistöyhtiölle.

Remontin kustannusarvio on noin 200 000€ ja lainaa nostettaisiin määrä, mikä muutostöiden maksamiseen tarvitaan.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Kiinteistö Oy Sairaalanmäelle myönnetään 300.000 euron laina, jonka korko on 12 kk:n euribor (vähintään +-0) + 0,5 prosentin marginaali. Laina rahoitetaan lisälainalla. Lainaan haetaan 150 %:n kiinteistökiinnitys eli 450 000 eurolle.

§ 11 Lainan (300.000 euroa) myöntäminen Kiinteistö Oy Ouluvedelle

Kiinteistö Oy Ouluvesi esittää Ähtärin kaupunginhallitukselle /kaupunginvaltuustolle 300.000€ lainan myöntämistä Kiinteistö Oy Ouluveden omistamien Koulutien Rivitalojen tilojen koulukäyttöön remontoimista varten.

Ähtärin kaupunki esitti 8.1.2019 Kiinteistö Oy Ouluveden omistamien Koulutien Rivitalojen tilojen vuokraamista koulukäyttöön. Esityksessä Ähtärin kaupunki esitti rivitalojen muutostyöt rahoitettavaksi Kiinteistö Oy Ouluveden toimesta. Ähtärin kaupunki maksaa aiheutuneet muutostyöt täysimääräisesti pääomavuokran muodossa noin viiden vuoden pituisen vuokrasopimuksen aikana. Mikäli vuokrasopimus päättyy ennen sen loppumisaikaa, maksaa Ähtärin kaupunki loput saneerauksen kustannuksista kertaeränä kiinteistöyhtiölle.

Remontin kustannusarvio on noin 220.000€ ja lainaa nostettaisiin määrä, mikä muutostöiden maksamiseen tarvitaan.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Kiinteistö Oy Ouluvedelle myönnetään 300.000 euron laina, jonka korko on 12 kk:n euribor (vähintään 0) + 0,5 prosentin marginaali. Laina rahoitetaan lisälainalla ja lainanottovaltuudet nostetaan 27,5 miljoonaan euroon. Lainaan haetaan kiinteistökiinnitys 150 prosenttisesti eli 450 000 eurolle.

§ 12 Aloitteet

Valtuutettu Ilkka Kajander jätti kokouksessa seuraavat aloitteet:

1. Valtuustoaloite kiinteistönhuollon järjestelyt (6 allekirjoittajaa),

2. Valtuustoaloite otsikolla Rehellinen, asiantunteva asioiden valmistelu, demokraattinen päätösten teko ja työntekijöiden tasapuolinen kohtelu (9 allekirjoittajaa),

3. Valtuustoaloite tehtyjen valtuustoaloitteiden listaamisesta kaupungin nettisivuille (3 allekirjoittajaa).

-----------------------------------------------------------

Kaupunginvaltuuston päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta.

Ähtärin kaupungin kirjaamo

Ostolantie 17

63700 Ähtäri

puh. 06 2525 6000

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pandakaupunki Ähtäri julistaa uudelleen haettavaksi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen

YHDYSKUNTATEKNIIKAN INSINÖÖRIÄ

Meillä on pandat, eläinpuisto ja matkailun Master plan 2025, täältä löytyvät Tankki, Muovilami, Remu sekä kaavoituksessa oleva uusi teollisuusalue. Kaikki tietävät Busterin ja Silverin. Mahdollisuuksiamme ovat vahva toisen asteen yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, Kuusiolinna Terveys, puolustusvoimien räjähdekeskus ja 169 järveä sekä monipuolinen luonto aktiviteetteineen. Varmastikaan tässä ei ole vielä kaikki, siksi haemme yhdyskuntatekniikan insinööriä vahvistukseksi energiseen joukkoomme kehittääksemme Ähtäriä edelleen.
Yhdyskuntatekniikan insinöörin vastuualueisiin ja työtehtäviin kuuluvat kaupungin infrarakennushankkeiden valmistelu ja suunnitteluttaminen, rakennuttaminen, kunnossapito ja työmaavalvonta sekä hankkeisiin liittyvä projektinhallinta, laadunvalvonta ja kustannusseuranta. Lisäksi yhdyskuntatekniikan insinööri toimii vastuualueensa esimiehenä.
Yhdyskuntatekniikan insinööri toimii kaupungin kunnallistekniikan, maa- / vesirakentamisen, puisto- ja muiden yleisten alueiden rakennuttamis- ja valvontatehtävissä, laatii toimialansa investoinnit ja organisoi niiden toteutuksen sekä vastaa teknisen lautakunnan päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta toimialueellaan.
Viran kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on rakennusinsinöörin koulutus (maanrakennus / yhdyskuntatekniikan koulutussuuntaus). Lisäksi odotamme sinulta aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä.
Viranhaltijan eduksi luetaan kunnallinen käytännön työkokemus, osaaminen sovellettavasta lainsäädännöstä ja kilpailutuksen eri muotojen hallinnasta sekä suunnitteluosaaminen. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä kehittämismyönteisyyttä.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaan. Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset. Virkaan hakeutuvien voidaan edellyttää osallistuvan erilliseen soveltuvuusarviointiin. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakemukset virkaan toimitetaan 31.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Ähtärin kaupunki, Ostolantie 17, 63700 ÄHTÄRI tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .
Lisätietoja antaa rakennuttajainsinööri Mirka Poikelin p. 040 700 8294, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
Ähtäri 12.8.2019
ÄHTÄRIN KAUPUNGINHALLITUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 24.1.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§ 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijän nimeäminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimesi vuoden 2019 kokouksiin esittelijäksi sivistystoimen toimialajohtajan, tällä hetkellä Markus Hyytinen. Esittelijän sijaiseksi nimetään vapaa-aikatoimenjohtaja Marika Puntala.

§ 2 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sihteerin nimeäminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimesi vuoden 2019 kokouksiin sihteeriksi hallintosihteeri Anna-Liisa Jaakkolan. Sihteerin sijaiseksi nimetään hallintojohtaja Seppo Karjala.

§ 3 Pöytäkirjantarkastus ja päätösten ilmoittaminen kaupunginhallitukselle

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa viimeistään kokousta seuraavana kolmantena arkipäivänä. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että lautakunnan tekemistä ottokelpoisista päätöksistä ilmoitetaan kaupunginhallitukselle toimittamalla sille määräajan kuluessa jäljennös kokouksen pöytäkirjasta.

§ 4 Esityslistan ja pöytäkirjan pitäminen nähtävänä

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että lautakunnan kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi kuntalain 140 §:n mukaisesti Ähtärin kaupungin kotisivuille muutoksenhakuajaksi.

§ 5 Kutsu sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukseen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityslistat lähetetään kokoukseen osallistujille ensisijaisesti sähköpostitse jokaisen jäsenen luottamushenkilösähköpostiin. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa lähettää

kokousaineistoa myös maapostina. Kokoukseen osallistuvat henkilöt voivat hakea paperimuotoisen esityslistan käyttöönsä kaupungin kirjaamosta.

Esityslistojen jakaminen voidaan tehdä myös luottamushenkilöportaalin kautta, kun portaali on otettu käyttöön.

§ 6 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden toinen torstai klo 18.00 kaupungintalolla. Seuraavat kokouspäivät ovat torstait 21.02.2019, 14.03.2019 (van), 11.04.2019,09.05.2019, 13.06.2019 (vara).

Esityslista toimitetaan lehdistölle sähköpostitse (Ähtärinjärven Uutisnuotta, Viiskunta, Ilkka ja Keskisuomalainen). Kokouksen esityslista ja hyväksytty pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan netissä julkisuuslain sallimissa puitteissa.

§ 7 Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Kaupunginvaltuusto on 10.12.2018, § 95, hyväksynyt sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulosalueille (summataso 3) määrärahat vuodelle 2019.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi summataso neljän määrärahat kohdille:

5110 Perusopetus

5150 Esiopetus

5160 Vammaisopetus

5170 Lukio

5210 Lakeudenportin opisto

5220 Merikanto-opisto

5230 Taiteen perusopetus

5310 Pääkirjasto

5330 Kirjastoauto

5510 Hallinto/Nuoriso

5520 Nuorisotilat

5530 Muu Nuorisotyö

5540 Avustukset

5610 Hallinto/Liikunta

5620 Kuntoliikunta

5630 Kilpaliikunta

5640 Liikuntapaikat

5650 Avustukset

5810 Aamu-ja iltapäivätoiminta

5920 Päiväkodit

5930 Perhepäivähoito

5940 Ryhmäperhepäivähoito

5950 Lasten kotihoidontuki

5970 Joukkoliikenne.

§ 8 Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019/ kulttuuritoimi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy summataso neljän määrärahat kohdille:

5410 Hallinto/Kulttuuri

5420 Kulttuuritoiminta

5430 Avustukset

§ 9 Laskujen hyväksyjät / sivistystoimi

Sivistys-ja hyvinvointilautakunnan päävastuualueella laskujen hyväksyjänä toimii kaikilla tulosalueilla toimialajohtaja sekä tulosalueittain seuraavat henkilöt 1.1.2019 alkaen:

Otsonkoulu, Pienluokka ja Reppula: Otsonkoulun rehtori

Myllymäen koulu: Koulunjohtaja.

Yhteiskoulu-lukio: Yhteiskoulu-lukion rehtori

Kirjasto: Kirjastotoimenjohtaja

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi: Vapaa-aikatoimenjohtaja

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuspäällikkö

Hallintosäännössä ei ole määräystä, että vastaanottajan ja hyväksyjän pitäisi olla eri henkilöt, mutta sisäisen tarkastuksen kannalta on välttämätöntä, että noudatetaan sääntöä eli hyväksyjä ja vastaanottaja ovat eri henkilöt.

§ 10 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2019

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Ähtärin kaupungin perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodelle 2019 korvataan vuoden 2018 päätöksen mukaan ateriakorvausten osalta ja korotetaan muun kustannuksen osalta kuntaliiton suositusten mukaisesti.

§ 11 Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on päivitetty työryhmässä, johon kuuluu Kuusiolinna Terveys Oy:stä palveluvastaava Elina Anttila-Varpula ja sosiaalipalvelujohtaja Maarit Lehtonen, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymästä vastaava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Anne Siltala, koululääkäri Heidi Keisala, kouluterveydenhoitajat Hanna Onnela, Raisa Teerimäki ja Minna Pienräihä, Ähtärin kaupungista rehtorit Markku Juhola ja Marika Pienimäki, vs. sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen, varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Mannismaki ja koulukuraattori Heli Ahomaa.

Suunnitelmaan on pyydetty näkemyksiä niin Ähtärin seurakunnalta, paikalliselta Mannerheimin Lastensuojeluliitolta kuin koulujen vanhempainyhdistyksiltä, oppilaskunnilta ja nuorisovaltuustolta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksymistä vuosille 2019-2021.

§ 12 Varhaiskasvatuksen tilannekatsaus vuodelle 2019

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi varhaiskasvatuksen tilannekatsauksen.

§ 13 Lapsivaikutusten arviointimallin käyttöönotto

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lapsivaikutusten arviointimallin käyttöönottoa tarpeen mukaan kaupungin päätöksenteossa.

§ 14 Otsonkoulun väistötilat

Otsonkoulun sisäilmatutkimusten valmistuttua on päädytty siirtyä väistötiloihin. Väistötiloina on käytetty 2.1.2019 lähtien Myllymäen koulun tiloja, Sedun Koulutien tiloja, Ollinkulman / Reppulan tiloja, seurakunnan tiloja, Hovittaren tilaa sekä Koulutien rivitalon tiloja.

Väistötiloista seuraa lisäkustannuksia vuodelle 2019. Kustannusten sisältöjä esitellään kokouksen yhteydessä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi tämän hetkisen tilanteen.

§15 A1-kielen varhentaminen Etelä-Pohjanmaan opetussuunnitelmassa

Sivistys-ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi opetussuunnitelman alueellisen toimintasuosituksen Al-kielen varhentamisen osalta.

§ 16 Ottokelpoiset päätökset

 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

§ 17 Vs. toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Merkittiin tiedoksi vs. toimialajohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus.

§ 18 Tiedoksi

Kirjeet merkittiin tietoon saatetuksi.

-----------------------------------------------------------

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta.

Ähtärin kaupungin kirjaamo

Ostolantie 17

63700 Ähtäri

puh. 06 2525 6000

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ulkoilmaelokuvanäytös Luontosinfonia LA 24.8.2019 klo 21 Pirkanpohjan taidekeskuksen veistospuistossa


Tervetuloa ainutlaatuiseen ulkoilmaelokuvanäytökseen Ähtärissä!

Pirkanpohjan taidekeskuksen veistospuistossa järjestettävässä ulkoilmaelokuvanäytöksessä pääset nauttimaan elokuun hämärtyvässä illassa suomalaisesta luontoelokuvasta Luontosinfonia. Näytös järjestetään la 24.8.19 klo 21.

Maaliskuussa 2019 ensi-iltaan tulleessa Luontosinfonia-elokuvassa ainutlaatuinen luontokuvaus sulautuu musiikin harmoniaan. Säveltäjä Panu Aaltion musiikki kuljettaa katsojan Suomen luonnon monimuotoisuuteen kaikkina vuodenaikoina. Metsän tarina ja Järven tarina -elokuvien tekijätiimin ja palkitun säveltäjän suurteos esittelee luontokuvauksen helmet teoksessa, joka vie katsojan syvälle luonnon sydämeen. Elokuvan on ohjannut Mark Röhr ja elokuvannut Teemu Liakka.

Luontosinfonian Dolby Atmos -ääni tekee Panu Aaltion Vantaan sinfoniaorkesterille, 40 hengen kuorolle ja solisti Johanna Kurkelalle säveltämästä musiikista elokuvan päätähden. Atmos antaa säveltäjälle mahdollisuuden osallistua kerrontaan ennen kuulumattomalla tavalla: instrumentit, kuoro ja solisti saavat eri kohtauksissa oman paikkansa ääniavaruudessa ja kertovat siten tarinaa tavallista elokuvamusiikkia suuremmassa roolissa.

Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Marko Röhr. Elokuvassa kiteytyy Röhrin vuosikymmeniä kestänyt kiinteä suhde luontoon, joka on saanut hänet tuottamaan lukuisia luontoelokuvia kuten Vedenalainen Islanti, Neljä elementtiä. Metsän tarina, Järven tarina ja Ailo - pienen poron suuri seikkailu. Röhr on aktiivinen luonnon puolestapuhuja ja ymmärtää kuinka tärkeää sen tila on meille kaikille. 

Elokuvan kesto on 1 h 15 min.

Luontosinfonian traileri nähtävissä linkin kautta: https://www.youtube.com/watch?v=WN6_hYt2L3c

Luontosinfoniamainos


Tapahtuman järjestävät Pirkanpohjan taidekeskus ja Ähtärin kaupunki yhteistyössä Ähtärin Eläinpuiston ja OmaSP:n kanssa

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 24.1.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§ 1 Kutsu teknisen lautakunnan kokoukseen

Tekninen lautakunta päätti, että esityslista lähetetään lautakunnan jäsenille viimeistään kokousta edeltävän viikon keskiviikkona. Kiireellisissä tapauksissa voidaan kokous kutsua koolle pelkällä kutsulla asialistoineen joko postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Lisäksi päätetään, että teknisen lautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkiset pykälät julkaistaan Ähtärin kaupungin kotisivuilla. Kokousten esityslistat lähetetään vuonna 2019 sähköpostitse Viiskunnalle, Suomenselän Sanomille ja Ahtärinjärven Uutisnuotalle, Ilkka -lehdelle, Pohjalaiselle, Keskisuomalaiselle ja Yleisradiolle.

§ 2 Sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto

Teknisen lautakunnan esityslistat lähetetään kokoukseen osallistujille ensisijaisesti sähköpostitse jokaisen jäsenen luottamushenkilösähköpostiin. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa lähettää kokousaineistoa myös maapostina. Kokoukseen osallistuvat henkilöt voivat hakea paperimuotoisen esityslistan käyttöönsä kaupungin kirjaamosta.

Esityslistojen jakaminen voidaan tehdä myös luottamushenkilöportaalin kautta, kun portaali on otettu käyttöön.

§ 3 Teknisen lautakunnan esittelijän nimeäminen

Tekninen lautakunta nimesi vuoden 2019 kokouksiin esittelijäksi toimialajohtajan. Esittelijän sijaiseksi nimettiin rakennustarkastaja.

§ 4 Pöytäkirjantarkastus ja päätösten ilmoittaminen kaupunginhallitukselle

Tekninen lautakunta päätti, että lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla valittua läsnäolevaa pöytäkirjantarkastajaa viimeistään kokousta seuraavana kolmantena arkipäivänä. Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että lautakunnan tekemistä ottokelpoisista päätöksistä ilmoitetaan kaupunginhallitukselle toimittamalla sille määräajan kuluessa jäljennös kokouksen pöytäkirjasta.

§ 5 Esityslistan ja pöytäkirjan pitäminen nähtävänä

Tekninen lautakunta päätti, että lautakunnan kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Tekninen lautakunta päätti, että pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi kuntalain 140 §:n mukaisesti Ähtärin kaupungin kotisivuille muutoksenhakuajaksi.

§ 6 Teknisen lautakunnan toimialan tarvikehankinnat sekä tositteiden vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen

Tekninen lautakunta päätti, että hankinnoissa noudatetaan Ähtärin kaupungin hankintaohjetta (Kvalt 12.11.2018 § 86)

Vastaanottajina toimivat:kiinteistöpäällikkö, siivoustyönjohtaja, rakennustarkastaja, rakennuttajainsinööri, maankäyttöinsinööri, ympäristönsuojelusihteeri, ruokapalvelu- kehittämispäällikkö, maaseutusihteeri, liikuntakoordinaattori, kukin omalla alallaan ja työnjohtajat.

Tekninen lautakunta päätti, että menotositteet hyväksyy toimialajohtaja ja hänen estyneenä ollessa hänelle määrätty varahenkilö.

Tulosaluepäälliköt hyväksyvät tulosalueensa seuraavasti:

Tekninen hallinto:  tekninen johtaja  (vara kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri)

Rakentamis- ja tekniset palvelut:  kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri (vara maankäyttöinsinööri)

Maankäyttöpalvelut:  maankäyttöinsinööri  (vara kiinteistöpäällikkö  /rakennuttajainsinööri)

Tilapalvelu: kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri  (vara rakennustarkastaja)

Ympäristöpalvelut: rakennustarkastaja (vara kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri)

Yksityistiet: maankäyttöinsinööri  (vara kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri)

Palo- ja pelastus: kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri (vara rakennustarkastaja)

Ruokapalvelu: ruokapalvelu- ja kehittämispäällikkö (vara kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri)

Liikuntapaikat: kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri (vara rakennustarkastaja),

§ 7 Teknisen lautakunnan edustus työmaa- ym. kokouksissa

Tekninen lautakunta päätti, että vuonna 2019 osallistuminen työmaa yms. kokouksiin toteutetaan alla olevan esityksen mukaisesti:

1. Tekninen lautakunta osallistuu kokonaisuudessaan työmaa- yms. kokouksiin, jos urakkasumma on yli 2.000.000 €.

2. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja teknisen toimiston viranhaltijat (toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija) osallistuvat rakennustyön, jonka urakkasumma on yli 500.000 € mutta pienempi kuin 2.000.000 €, työmaa- yms. kokouksiin ja vuositakuutarkastuksiin. Em. kokousten pöytäkirjat merkitään tiedoksi teknisen lautakunnan kokouksessa.

3. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja osallistuu omana työnä suoritettavien töiden vastaanottotarkastuksiin, jos työkohteen yhteiskustannukset ylittävät 

a) talonrakennuskohteiden osalta 50.000 €

b) tienrakennuskohteiden osalta 50.000 € (rakennuskaavateillä vain yleiseen liikenteeseen luovuttamiskatselmus)

c) puisto- yms. töiden osalta 30.000 €

 § 8 Urakkasuoritusten vakuuksien hyväksyminen ja vapauttaminen

Tekninen lautakunta päätti, että urakkasuoritusten vakuuksina hyväksytään ilman eri päätöstä seuraavat vakuudet:

1. Pankki- ja vakuutuslaitostakaus

2. Kaupungin nimiin tehty pankkitalletus, jonka pankkikirja luovutetaan kaupungille ja jonka ehdoissa on mainittu vakuustalletuksen tarkoitus, lisäksi pankkitalletuksen kuittaamattomuustodistus

3. Vakuuden pidättäminen maksupostista, jos vakuudenarvo on alle 2000 €.

4. Jos vakuuden arvoksi jää alle 500 €, ei vakuutta vaadita.

 § 9 Arvopostin kuittaus ja vastaanotto

Tekninen lautakunta päätti valtuuttaa tekniselle lautakunnalle osoitetun saapuvan arvopostin sekä muiden arvolähetysten kuittaajiksi ja vastaanottajiksi seuraavat henkilöt: toimialajohtaja, tekninen johtaja, piirtäjä-toimistosihteeri, rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri sekä kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri.

§ 10 Vuoden 2019 määrärahojen käyttösuunnitelma

Lautakunnan tulosalueiden keskeinen sisältö on seuraava:

7010 Tekninen hallinto

Tulosalue sisältää hallinnon, teknisen toimen, metsäalueet ja maa- ja vesialueet menot ja tulot.

7110 Rakentamis- ja tekniset palvelut

Tulosalueeseen kuuluvat kaavateiden kunnossapito, valaistus, varustus, varikon toiminta, koneet ja kuljetus, kunnan suoraan hoitamat yksityistiet, puistot ja leikkipaikat, venesatamat, työllistämistyöt. Muissa tehtävissä on mm. kaatopaikanjälkihoitoon liittyvät velvoitteet ja esim. maankaatopaikat kulut. Kesäliikuntapaikkojen, hiihtolatujen ja jääurheilualueiden kustannukset.

7210 Maankäyttöpalvelut

Tulosalue sisältää kaavoitukseen, pohja- ja yleiskarttojen sekä mittauspalveluihin liittyvät kustannukset.

7410 Tilapalvelut

Tulosalue sisältävät tilapalvelun ja asuntotoimen.

Tilapalvelu vastaa kaupungin hallussa olevista toimitiloista ja kaupungin omistamista asuinrakennuksista. Lisäksi tilapalveluun kuuluvat ateriankuljetuspalvelut sekä perusturvan käytössä olevat ulkopuoliset kiinteistöt.

Tilapalvelun hallitsemien kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitomenojen käyttösuunnitelmaan kiinteistöittäin jaetut määrärahat ovat ohjeellisia ja perustuvat edellisvuosien toteutuneisiin kustannuksiin. Kunnossapidon osalta voi esitettyihin määrärahoihin tulla muutoksia johtuen siitä, että joillakin kiinteistöillä voi tulla akuutteja korjaustarpeita, jotka vaativat esitettyä suurempia määrärahoja.

7510 Ympäristöpalvelut

Tulosalue sisältää rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kustannukset.

7130 Yksityistiet sekä yksityistieavustukset

Tavoitteena mahdollisimman hyvät kulkuyhteydet haja-asutusalueille.

7610 Palo- ja pelastustoimi

Pelastustoimi on siirtynyt 1.1.2004 lähtien aluepelastuslaitoksen alaisuuteen.

Pelastustoimen kustannukset näkyvät teknisen lautakunnan talousarviossa.

7710 Ruokapalvelut

Tulosalue käsittää aluekeittiön (keskus-/sairaalakeittiö) ja kyläkoulun keittiön menot ja tulot.

Tekninen lautakunta toteaa, että valtuuston päättämät summatasojen määrärahat ovat samat summataso neljän määrärahat, joten tarvetta tarkempaan jakoon ei ole.

Investointihankkeiden budjetit/käyttösuunnitelmat on pääosin tehty ilman yksityiskohtaisia kustannusarvioita tai suunnitelmia. Tästä johtuen käytännössä joudutaan talousarviovuoden aikana tekemään määrärahojen välisiä siirtoja eli ylittyneille määrärahoille pyritään osoittamaan kate muiden kohteiden säästyneistä rahoista määrärahojen sisällä.

§ 11 Keilahallin ratalaitteiston hankinta

Asia saatetaan tiedoksi. Laitetoimittaja hyväksytään erikseen pidettävässä kokouksessa mahdollisimman pian tarjousten avaamistilaisuuden jälkeen.

§ 12 Mesikämmen uimahallin peruskorjaus

Ähtärin uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnistetty vuoden 2018 lopulla. Valtion avustusta on mahdollista saada tähän hankkeeseen jopa 800.000 €. Avustushakemus tuli jättää

aluehallintovirastolle 31.12.2018 mennessä. Kaupunki jätti hakemuksen määrätyssä ajassa. Anomusta on mahdollista täydentää tammikuun 2019 aikana, lisäselvitykset ovat käynnissä.

Tekninen lautakunta merkitsee uimahallin peruskorjauksen tämän hetken tilanteen tiedoksi saatetuksi.

§ 13 Yksityistien perusparannusavustus / Peränteen yksityistien tiekunta

Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella päätettiin varmistaa vuoden 2019 talousarviossa varattujen varojen riittävyys.

Tämän jälkeen asia käsitellään uudelleen.

§ 14 Teknisen toimen ajankohtaiskatsaus

Lautakunta keskusteli seuraavista asioista:

- Teknisen osaston henkilöstötilanne

- Pitkäahon teollisuusalueen kaavoitus

- Moksunniemen kaavamuutos

- Liikennejärjestelyt matkailualueella

- Metsänharvennus Peränteellä

- Kaava-alueiden metsänhoitosuunnitelmat

- Pirkanlinnan tilanne ja tehtävät toimenpiteet

- Linjatien tilanne

Seuraava kokous on 5.2.2019 klo 18.00.

§ 15 Ympäristönsuojelun ajankohtaiset asiat

Lautakunta keskusteli seuraavista asioista:

- Inhankosken voimala

- Ympäristölupien nk. “yhden luukun malli”

- Jätevesiasetus

- Sähköinen käytäntö ympäristönsuojelussa

- MASA -asetus

- Maa-aineslupamenettelyn muutokset

- Ilmoituslupamenettely ympäristönsuojelussa

- Ympäristönsuojelulainsäädännön muutokset

- Ympäristönsuojelun taksamuutos

- Valvontasuunnitelman muutos

- Valvontaohjelman päivitys

- Alle 10 ha turvetuotanto

§ 16 Ottokelpoiset päätökset

Tekninen lautakunta merkitsi päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

§ 17 Tiedoksi

Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjeet ym. tiedoksi.

 

 _________________________________________________

Teknisen lautakunnan päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta.

Ähtärin kaupungin kirjaamo

Ostolantie 17

63700 Ähtäri

puh. 06 2525 6000

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

SUOMEN LUONNON PÄIVÄ JA NUKU YÖ ULKONA -TAPAHTUMA ARPAISILLA LA 31.8.2019

Tule mukaan juhlimaan Suomen luontoa ja nauttimaan erilaisista ulkoiluaktiviteeteista Arpaisten ulkoilualueelle Suomen luonnon päivänä lauantaina 31.8.! Päivän aikana on tarjolla monipuolista ohjattua ja omatoimista ohjelmaa klo 11-16. Ähtärinjärven Sydänyhdistys ry järjestää Suomen luonnon päivän aktiviteettien jälkeen Arpaisilla Nuku yö ulkona -tapahtuman. 

Suomen luonnon päivän keskuspaikkana ja retkien lähtöpaikkana toimii Arpaiskämpän ympäristö. Tapahtumassa on mukana Ähtärin ja Soinin alueen luonto- ja hyvinvointialan yrittäjiä esittelemässä toimintaansa ja myymässä tuotteitaan. Paikalla myytävänä pientä syötävää, makkaraa, kahvia ja virvokkeita, myös omia eväitä voi ottaa päivään mukaan. Arpaiskämpän vieressä oleva nuotiopaikka on vapaassa käytössä.

Arpaiskämpällä sijaitsevasta Suomen luonnon päivän infopisteestä saat lisätietoa päivän ohjelmasta klo 11-16.

Suomen luonnon päivä ja Nuku yö ulkona -tapahtumailmoitus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.1.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§ 1 KIINTEISTÖN VIITALA OSTOTARJOUS MAA-ALUEESTA

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Ähtärin kaupunki myy kiinteistön Viitala omistajille noin 1000m² määräalan kiinteistöstä Mekkokallio sekä ostaa kiinteistön Viitala omistajilta noin 500m² määräalan.

Kauppojen ehtoina ovat hinta 3€/m², puut jäävät maanomistajille, lohkomiskulut maksetaan puoliksi, kaupantekokulut maksetaan puoliksi ja muista kuluista (varainsiirtovero, lainhuuto) vastaavat osapuolet omalta osaltaan.

§ 2 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KORTTELEISSA 713, 712 SEKÄ OSAKORTTELISSA 705 ULKOPUOLISTEN INVESTOREIDEN TOIMINNAN MAHDOLLISTAMISEKSI

7.5.2018 § 96 kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan laatimisen osakorttelissa 713 tontilla 1 ja siihen liittyvillä VR, W, ET sekä niiden jalankululle, pyöräily ja huoltoajolle varatuilla alueilla. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kaavamuutosalueeseen lisättäväksi noin hehtaarin verran viereistä VL-aluetta.

Kaupunginhallitus päätti, että asemakaavan laatiminen osakorttelissa 713 tontilla 1 ja siihen liittyvillä VR, W, ET sekä niiden jalankululle, pyöräily ja huoltoajolle varatuilla alueilla laajennetaan koskemaan myös osakorttelia 705, korttelia 712 ja korttelin 713 koko aluetta ja niihin liittyviin LP, LV, VL, VU, VP, VR, W, ET ja niiden jalankululle, pyöräily ja huoltoajolle varatuilla alueilla.

§ 3 SAATAVIEN POISTOT KIRJANPIDON TILEILTÄ

Ähtärin kaupungille on kertynyt 2018 vuoden loppuun mennessä saatavia 8.063,80 euroa (alv 0%), joiden tuloutuminen on epävarmaa.

Kaupunginhallitus päätti poistaa 8.063,80 euron saatavat kaupungin kirjanpidon tileiltä.

§ 4 OTSONKOULUN OPPILAIDEN VÄISTÖTILOIHIN SIIRTYMISESTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

Väistötiloina toimivat Koulutien rivitalon asunnot, Ollinkulman päiväkoti, Myllymäen koulu, Ostolanhovi, seurakunnan tila, Sedu sekä kaupungintalon valtuustosali. Lisäkustannuksia aiheutuu vuokrakuluista, oppilaiden kuljetuksesta, ruokailun yms. toimintojen järjestämisestä sekä opetusmateriaalien hankkimiskustannuksista.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi asian.

§ 5 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN KONSERNIN KIINTEISTÖJEN HALLINTOMALLIN SELVITYS TYÖRYHMÄN JA OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

Strategista ohjausta antava ohjausryhmä koosti kiinteistöistä rakennuskannan omistajuus- ja hallinta-suunnitelman, jossa selvitettiin rakennusten rakennusvuosi/korjausvuosi, pinta-ala, tasearvo, hoitokulut, tulorahoitus sekä lyhyt selvitys rakennusten tämän hetkisestä käytöstä.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen työryhmän valmisteleman rakennuskannan omistajuus- ja hallintasuunnitelman.

Omistajuus- ja hallintasuunnitelma siirretään kasvu- ja elinvoimatyöryhmälle jatkosuunnittelua ja toimeenpanoa varten. Erityisesti huomio tulee kiinnittää taulukon kohtiin 4 ja 5. Suunnitelma päivitetään vuosittain tai tarpeen mukaan.

§ 6 TALOUSARVION 2019 TOIMEENPANO-OHJEIDEN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginhallitus hyväksyi pöytäkirjan liitteen mukaiset talousarvion 2019 toimeenpano-ohjeet.

§ 7 KAUPUNGIN ILMOITUSTEN JULKAISEMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin ilmoitukset julkaistaan Kuntalain 108 §:n mukaisesti ja kaupungin ilmoitustaululla sekä tärkeämmät ilmoitukset Ähtärinjärven Uutisnuotassa ja tarpeen mukaan muissakin lehdissä. Viranhakuilmoituksista noudatetaan ohje- ja johtosääntöjen sekä muiden annettujen säännösten määräyksiä. Lisäksi voidaan viranhakuilmoitus harkinnan mukaan julkaista muissakin lehdissä.

§ 8 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston kokousten ilmoittamistavasta noudatetaan KuntaL 94 §:n ja hallintosäännön 12 luvun 79 §:n määräyksiä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kokouksen asialista sekä ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta julkaistaan Ähtärinjärven Uutisnuotassa sekä kaupungin kotisivuilla. Lyhennetty kokouskutsu julkaistaan myös Viiskunta- lehdessä.

§ 9 KAUPUNGINVIRASTON HENKILÖSTÖN VASTAANOTTOAJAT JA PÄÄTÖSTEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2019

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotetun kuulutuksen julkaistavaksi kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus julkaistaan myös kaupungin kotisivulla, jossa sitä päivitetään vuoden kuluessa osoite- ja nimitietojen osalta sekä lyhennettynä Ähtärinjärven Uutisnuotassa.

§ 10 TILINKÄYTTÖVALTUUDET VUODELLE 2019

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2019 tilinkäyttövaltuuksista seuraavaa: Pankkitilien ottojen ja siirtojen allekirjoittajiksi kaupunginhallitus nimeää ensisijaisesti talousjohtaja Arja Väliahon yhdessä toimistosihteeri Riitta Majaniemen, hallintojohtaja Seppo Karjalan, pääkirjanpitäjä Helinä Jylhän, kirjanpitäjä Suvi Soinilan tai laskentasihteeri Eeva Heinosen kanssa.

Talousjohtaja Arja Väliahon estyneenä ollessa toimii allekirjoittajana hallintojohtaja Seppo Karjala yhdessä toimistosihteeri Riitta Majaniemen, pääkirjanpitäjä Helinä Jylhän, kirjanpitäjä Suvi Soinilan tai laskentasihteeri Eeva Heinosen kanssa.

Pankkitilien otot ja siirrot niissä tapauksissa, jolloin hyväksymismerkinnällä varustettu tosite seuraa mukana, allekirjoittaa toimistosihteeri Riitta Majaniemi, hallintojohtaja Seppo Karjala, pääkirjanpitäjä Helinä Jylhä, kirjanpitäjä Suvi Soinila, laskentasihteeri Eeva Heinonen tai talousjohtaja Arja Väliaho.

Kaupunginjohtajalla on em. tilien käyttöoikeus yksinään. Kaupungin luottokortin käyttöoikeudesta päätetään erikseen myöhemmin. Kaupungin maksut suoritetaan pääsääntöisesti pankkisiirtoina. Erikseen sovittavissa tapauksissa voidaan suorittaa kassasta maksuja kaupungin maksuliikennetileiltä hyväksymismerkinnällä varustettua tositetta vastaan. Maksun vastaanottajan on varustettava tosite päiväyksellä ja allekirjoituksella ja tositteeseen on liitettävä rahalaitoksen antama päivätty kuittaus.

§ 11 ARVOPOSTIN VASTAANOTTAMINEN

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupungille osoitetun saapuvan arvopostin sekä muiden arvolähetysten kuittaajaksi ja vastaanottajaksi hallintojohtaja Seppo Karjalan, talousjohtaja Arja Väliahon, asianhallintapäällikkö Jutta-Kaisa Mikkolan, viestintä- ja toimistosihteeri Irma Kuoppalan, toimistosihteeri Kirsi Saarimäen, toimistosihteeri Anne Kujalan ja toimistosihteeri Saija Kermisen kunkin yksinään.

§ 12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIVALTAAN KUULUVIEN TULOSALUEIDEN (SUMMATASO 3) KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN V. 2019

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston päättämät keskushallinnon summataso kolmen (tulosalue) määrärahat ovat samat kuin summataso neljän määrärahat, eikä tarvetta tarkempaan jakoon ole.

§ 13 HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN HALLINTO-, TALOUS- JA RAHOITUSPALVELU- OSASTOJEN SEKÄ PERUSTURVALAUTAKUNNAN OSALTA VUONNA 2019

Hallinto-osaston kustannuspaikoilla hyväksyjänä on hallintojohtaja Seppo Karjala ja varalla talousjohtaja Arja Väliaho. Talous- ja rahoituspalveluosaston kustannuspaikoilla hyväksyjänä on talousjohtaja Arja Väliaho ja varalla hallintojohtaja Seppo Karjala. Suhdetoiminnan kustannuspaikalla sekä hallintosäännön mukaisesti kaupunginjohtajan toimivaltaan kuuluvissa asioissa hyväksyjänä on kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki ja varalla hallintojohtaja Seppo Karjala. Hallintojohtajan ja talousjohtajan poissa ollessa kaupunginjohtaja toimii hyväksyjänä.

Perusturvalautakunnan kustannuspaikkojen osalta hyväksyjänä on hallintojohtaja Seppo Karjala ja varalla talousjohtaja Arja Väliaho. Hallintojohtajan ja talousjohtajan poissa ollessa kaupunginjohtaja toimii hyväksyjänä.

Kullekin projektille nimetään oma laskujen hyväksyjä.

Investointien osalta laskujen hyväksyjänä toimii teknisen toimialan johtaja tai hänen varahenkilönsä. Kuntayhtymien ja arvopapereiden laskujen hyväksyjänä on talousjohtaja Arja Väliaho ja varalla hallintojohtaja Seppo Karjala.

Rahoitusmenojen osalta hyväksyjänä on talousjohtaja Arja Väliaho ja varalla hallintojohtaja Seppo Karjala.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki voi toimia em. henkilöiden poissa ollessa hyväksyjänä.

Kaupunginjohtaja hyväksyy toimialajohtajien matkalaskut. Luottamushenkilöiden matka- ja toimituspäivälaskut hyväksyy hallintojohtaja Seppo Karjala tai talousjohtaja Arja Väliaho.

Kaupunginjohtajan matkalaskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kaupunginhallitus päätti edelleen, että työllistettyjen tukihakemukset ja tilitykset allekirjoittaa ao. toimialajohtaja, hänen varahenkilönsä tai henkilöstöpäällikkö.

Työnsuunnittelijalla on oikeudet tukihakemusten toimittamiseen Katso-järjestelmän kautta samoin kuin palkkatukimaksatusten hakemiseen verkkopalvelun kautta ml kuntouttavan työtoiminnan maksatushakemukset.

§ 14 TOIMIALAJOHTAJIEN NIMEÄMINEN

Teknisen osaston toimialajohtaja, sivistys- ja hyvinvointiosaston toimialajohtaja, talous- ja rahoituspalveluosaston toimialajohtaja ja hallinto-osaston toimialajohtaja nimettiin seuraavasti:

- hallinto-osaston toimialajohtaja vuodelle 2019 hallintojohtaja Seppo Karjala

- sivistys- ja hyvinvointiosaston toimialajohtaja vuodelle 2019 vs. sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen (10.7.2019 asti). 11.7.2019 alkaen sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho

- teknisen osaston toimialajohtaja vuodelle 2019 kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Keski-Nikkola (21.1.2019 asti). 22.1.2019 alkaen maankäyttöinsinööri Jussi Koivisto

- talous- ja rahoituspalveluosaston toimialajohtaja vuodelle 2019 talousjohtaja Arja Väliaho.

§ 15 ATERIAKORVAUKSET

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa ateriakorvaukset pöytäkirjan liitteen mukaisesti noudatettavaksi 1.1.2019 lukien.

§ 16 VUODEN 2019 VAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT

1.Kaupunginhallitus päätti, että v. 2019 vaaleissa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Kirjasto – Monitoimitalo Pirkanlinna, os. Lukiotie 3, 63700 Ähtäri seuraavin aukioloajoin:

Eduskuntavaalit, ennakkoäänestys kotimaassa:

3.-5.4.2019 ja 8.4.2019                            klo 09.00-18.00

6.-7.4.2019                                               klo 10.00-14.00

9.4.2019                                                   klo 09.00-20.00

Europarlamenttivaalit, ennakkoäänestys kotimaassa:

15.-17.05.2019 ja 20.05.2019                  klo 09.00 – 18.00

18.-19.05.2019                                         klo 10.00 – 14.00

21.05.2019                                               klo 09.00 – 20.00

Lisäksi haja-asutusalueella äänestetään ennakkoon yhtenä päivänä äänestysbussissa, jona kyseisenä päivänä toimii kirjastoauto.

Haja-asutusalueen äänestyspaikat ja -ajat ovat:

Keskiviikot 3.4.2019 ja 15.05.2019:

- Alastaipaleen kylätalo                           klo 09.00-10.00

- Peränteen Kylätalo                                klo 10.20-11.20

- Ähtärinrannan Nuorisoseuran piha       klo 12.00-13.00

- Huikurin entisen koulun tienhaara        klo 13.40-14.40

- Vehun Kylätalo                                     klo 15.30-16.30

- Rämälän Kylätalo                                  klo 17.00-18.00

- Myllymäki, lähikauppa Tarmon piha    klo 18.30-19.30

Ennakkoäänestyspaikkoina, joissa kaupunginhallituksen asettama vaalitoimikunta suorittaa ennakkoäänestystä (laitosäänestys), ovat Ähtärissä:

Hoivakoti Hopeaharju, Mäntyrinne, Ähtärin terveyskeskus, hoitokoti Raikula ja asuntola Punatulkku, Ostolanhovi sekä Kuntoutuskeskus Otsonlinna. Laitosäänestys toteutetaan myös Ähtärin entisen sairaalan tiloissa olevassa Kuismankartanossa. Laitosäänestys toimitetaan yhden ennakkoäänestyspäivän aikana keskusvaalilautakunnan määräämänä ajankohtana.

2. Kaupunginhallitus päätti, että vaalipäivinä 14.04.2019 ja 26.05.2019 äänestysalueen äänestyspaikka on:

Äänestysalue 001: Kirjasto – Monitoimitalo Pirkanlinna, Lukiotie 3, 63700 Ähtäri.

§ 17 VUODEN 2019 VAALIEN VAALIVIRANOMAISTEN ASETTAMINEN

Kaupunginhallitus nimesi vaalilautakunnan ja -toimikunnan vuoden 2019 vaaleja varten seuraavasti:                  

Vaalilautakunta

Äänestysalue 001, Ähtäri:

Jäsen (5)                                                   Varajäsen (5)                 

Unto Kangasniemi                                   1. Kalle Kurkinen

Jorma Hakola                                           2. Henna Potinkara

Jukka Marin                                             3. Ritva Eloranta

Reija Kaskimäki                                      4. Esa Heinänen

Leila Kotamäki                                        5. Miia Korpisalo

Puheenjohtajaksi nimettiin Unto Kangasniemi ja varapuheenjohtajaksi Jukka Marin.

Vaalitoimikunta

Jäsen (3)                                                   Varajäsen (3)

Anna-Liisa Jaakkola                                1. Marita Toivonen

Harri Asiala                                             2. Janne Muhonen

Jutta-Kaisa Mikkola                                3. Mirka Poikelin

Puheenjohtajaksi nimettiin Anna-Liisa Jaakkola ja varapuheenjohtajaksi Harri Asiala.

§ 18 KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENET V. 2019

Kaupunginhallitus päätti valita kutsuntalautakuntaan vuodelle 2019 samat henkilöt kuin vuodelle 2018 eli edustajaksi Kalle Katvalan ja varaedustajiksi Tiina Sulkavan ja Tapio Järvisen. Vuoden 2019 kutsunnat pidetään Ähtärissä Pirkanlinnan tiloissa 20.11. klo 9.00.

§ 19 KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTAELIMEN NIMEÄMINEN VUODELLE 2019

Kaupunginhallitus päätti kaupunginhallituksen puheenjohtajan selonteon perusteella nimetä henkilöt vuodelle 2019 yhteistoimintaelimeen seuraavasti:

Järjestöjen edustus:

Jäsenet                                                      Henk.koht.varajäsenet                 

Riikka Koskimaa                                        Eeva-Liisa Matkala

Jutta-Kaisa Mikkola                                   Anne Kujala

Tea-Hanna Leino                                       Eija Paavola

Marjaana Valkeejärvi (Tehy/Koho)            Tuula Kuoppa

Kauko Kantola                                           Ritva Eloranta

Marjaana Valkeejärvi (Tehy/Koho)            Tuula Kuoppa

Kaupunginhallitus nimeää työnantajan edustajat (6 kpl) ja varaedustajat (6 kpl):

kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki         khall puheenjohtaja Risto Harju

työsuojelupäällikkö Suvi Soinila             maankäyttöinsinööri Jussi Koivisto

varh.kasvatuspääll. Sirpa Mannismäki    vast.last.t.opett. Paula Korsumäki

hallintojohtaja Seppo Karjala                  kvalt puheenjohtaja Heimo Pirttimäki

vs.sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen

10.07.2019 saakka                                   rehtori Markku Juhola

11.07.2019 alk. sivistystoimenjohtaja    

Eija Kuoppa-aho                                     ”

talousjohtaja Arja Väliaho                       elinvoimapäällikkö Jani Takamaa

§ 20 VAMMAISNEUVOSTON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN

Kaupunginhallitus hyväksyi Ähtärinjärven sydänyhdistyksen ilmoituksen ja hyväksyy vammaisneuvoston jäseneksi Pirkko Aholan sekä varajäseneksi Arvo Rantalan.

§ 21 TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN

Kaupunginhallitus päätti, että Ähtärin kaupungin tietosuojavastaavan tehtävässä toimii jatkossa kaupungin ICT-asiantuntija.

§ 22 KIINTEISTÖNHUOLLON SIIRRON KOORDINAATIOTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Kaupunginhallitus päätti perustaa kiinteistönhuollon henkilöstön siirtoa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän. Työryhmään nimettiin rakennuttajainsinööri Mirka Poikelin, Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n valittava toimitusjohtaja sekä hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö Seppo Karjala, joka toimii myös työryhmän puheenjohtajana ja koolle kutsujana. Lisäksi koordinaatiotyöryhmään pyydetään ko. henkilöstöä edustavia ammattijärjestöjä nimeämään edustajansa. Mirka Poikelin nimetään työryhmän sihteeriksi. Lisäksi ryhmään nimetään Sami Kallislahti ja Jani Häkkinen.

§ 23 MAAHANMUUTTOTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Kaupunginhallitus nimesi Ähtärin kaupungin maahanmuuttotoimikuntaan seuraavat henkilöt:

Seppo Karjala, hallintojohtaja, toimikunnan puheenjohtaja (sijainen kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki)

Outi Rintamäki, sote-integraattori, Kuusiolinna Terveys Oy, toimikunnan sihteeri

Jani Takamaa, elinvoimapäällikkö

Markus Sulkava, toimitusjohtaja, Kiint. Oy:t Vuokratalot ja Ouluvesi

Kirsi Haveri, palveluvastaava, Kuusiolinna Terveys Oy

Kirsi Hirvilampi, sosiaaliohjaaja, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, (sijainen vs. sosiaalityön johtaja Jaana Rasi ja 1.8.2019 alkaen sosiaalityönjohtaja Jutta Paavola)

Marika Puntala, vapaa-aikatoimenjohtaja

Eija Kuoppa-aho, sivistystoimenjohtaja, (sijainen vs. sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen)

Päivi Ahopelto, erityisopetuksen koordinaattori, (sijainen rehtori Marika Pienimäki)

Sirpa Mannismäki, varhaiskasvatuspäällikkö

Marke Hirvilampi, osastonjohtaja- toimistosihteeri, Lakeudenportin kansalaisopisto

Mauno Salmela, ylitarkastaja, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Jorma Tukeva, koulutuspäällikkö, koulutuskuntayhtymä Sedu

Jukka Huhtiniemi, palvelujohtaja, Etelä-Pohjanmaan Te-toimisto        

Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat tarpeen mukaan seuraavien organisaatioiden edustajat: KELA, Poliisi, SPR, MLL, seurakunnat, jne

§ 24 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN JA ÄHTÄRIN MATKAILU OY:N VÄLISEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Ähtärin kaupunginhallitus hyväksyi esitetyn Ähtärin kaupungin ja Ähtärin Matkailu Oy:n välisen yhteistyösopimuksen. Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäen allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen Ähtärin kaupungin puolesta.

§ 25 KUUSIOKUNTIEN YHTEISTYÖSTRATEGIA

Kaupunginhallitus hyväksyi Kuusiokuntien yhteistyöstrategian ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

§ 26 IRTISANOUTUMINEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN JA TEKNISEN TOIMEN TOIMIALAJOHTAJAN VIRASTA

Kiinteistöpäällikön tehtävien hoidon menestyksellinen siirtäminen rakennuttajainsinöörille ja uuden viranhaltijan tehokas perehdyttäminen tehtäviin vaikuttaa merkittävästi kaupungin teknisen toimialan tuloksellisuuteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistöpäällikön virkasuhteen jatkamisen kuukaudella. Virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 30.4.2019.

§ 27 SÄHKÖISEN KOKOUSKÄYTÄNNÖN KÄYTTÖÖNOTTO / ESITYSLISTOJEN JAKAMINEN

Kaupunginhallituksen esityslistat lähetetään kokoukseen osallistujille ensisijaisesti sähköpostitse jokaisen jäsenen luottamushenkilösähköpostiin. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa lähettää kokousaineistoa myös maapostina. Kokoukseen osallistuvat henkilöt voivat hakea paperimuotoisen esityslistan käyttöönsä kaupungin kirjaamosta.

Esityslistojen jakaminen voidaan tehdä myös luottamushenkilöportaalin kautta, kun portaali on otettu käyttöön.

§ 28 VAPAAEHTOISET TYÖ- JA VIRKAVAPAAT

Kaupunginhallitus päätti, että vuosina 2013-2018 noudatettua henkilöstön vapaaehtoisia työ- ja virkavapauksia koskevaa päätöstä noudatetaan myös vuonna 2019. Vapaa tulee pitää siten, että siitä aiheutuva taloudellinen säästö kirjautuu vuodelle 2019.

§ 29 ÄHTÄRIN LIIKUNTAHALLIN KAHVIO-VAHTIMESTARI-YRITTÄJÄN VALITSEMINEN

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Ähtärin liikuntahallin kahvio-vahtimestarin toiminnan yrittäjäsopimusta toiminimi Lounasravintola Hovittaren kanssa toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen irtisanomisaika on 6 kk, ellei yhteisymmärryksessä toisin sovita.

Yksityiskohdat sovitaan yhteistyösopimuksessa.

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan päivittämään ja allekirjoittamaan kahvio-vahtimestaritoiminnan yhteistyösopimuksen Tmi Lounasravintola Hovittaren kanssa.

§ 30 TYÖLLISYYSKATSAUS, MARRASKUU 2018

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 20.12.2018 julkaiseman tilaston mukaan Ähtärin työttömyysaste 30.11.2018 oli 7,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli marraskuun 2018 lopussa 180 kpl, jossa oli lisäystä edelliseen kuukauteen verrattuna 1 kpl ja vähennystä vuoden 2017 marraskuuhun verrattuna 39 kpl eli 18 %.

Ähtärissä oli 30.11.2018 kaikkiaan 15 lomautettua henkilöä.

Kaupunginhallitus merkitsi eo. tiedoksi. 

§ 31 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

§ 32 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus.

§ 33 TIEDOKSI

Kaupunginhallitus merkitsi asiakirjat tiedoksi.  

§ 34 LAINAN (300.000 EUROA) MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY ÄHTÄRIN SAIRAALANMÄELLE

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kiinteistö Oy Sairaalanmäelle myönnetään 300.000 euron laina, jonka korko on 12 kk:n euribor (vähintään +-0) + 0,5 prosentin marginaali. Laina rahoitetaan lisälainalla. Lainaan haetaan 150 %:n kiinteistökiinnitys eli 450 000 eurolle.

§ 35 LAINAN (300.000 EUROA) MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY OULUVEDELLE

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kiinteistö Oy Ouluvedelle myönnetään 300.000 euron laina, jonka korko on 12 kk:n euribor (vähintään 0) + 0,5 prosentin marginaali. Laina rahoitetaan lisälainalla ja lainanottovaltuudet nostetaan 27,5 miljoonaan euroon. Lainaan haetaan kiinteistökiinnitys 150 prosenttisesti eli 450 000 eurolle.

______________________________

Kaupunginhallituksen päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta.

Ähtärin kaupungin kirjaamo

Ostolantie 17

63700 Ähtäri

puh. 06 2525 6000

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

keilahalli banneri sivuille

Ähtärin UUSI, kauan odotettu keilahalli on avattu!
Keilahallissa on 8 rataa ja lapsikeilaajia varten voidaan nostaa laidat rännien eteen. 

Keilaamaan pääsee joka päivä klo 12-22
Vapaa parkkeeraus

Tervetuloa keilaamaan !

Tutustu lisää >

TIEDOTE
Julkaisuvapaa 10.06.2019 klo 17.00

Lehto Group Oy varaa rakennustontin Ähtärin kaupungin keskustasta

Lehto Group Oy on ilmoittanut halukkuutensa varata Ähtärin kaupungilta entisen Shell -huoltoaseman ja kodinkoneliikkeen tonttikokonaisuuden. Tontilla on rakennusoikeutta käyttämättä yhteensä n. 4.600 m2 ja kaava sallii rakentaa tontille kaupan suuryksikön ja erilaisia kaupan toimintoja.

Lehto Group Oy varaa tontin hankekehitystä ja myöhempää ostoa sekä rakentamista varten.
Kyseinen tontti tulisi liikerakentamistarkoitukseen eli varaajalla on tarkoitus kiinteistökehityshankkeena toteuttaa rakennushanke, jossa tonteille sijoitettaisiin 4.600 m2 liikerakennus ja alustavan selvityksen mukaan 2-4 eri kaupan ketjua, jotka eivät toimi tällä hetkellä Ähtärissä ja jotka ovat kiinnostuneita toimitiloista.

Uuden liikekiinteistön mahdollinen työllistävä vaikutus olisi 25-40 henkilöä riippuen kiinteistöön sijoittuvien kaupan ketjujen määrästä.

 

Lisätietoja antavat:

Joni Alatyppö
Hankejohtaja / Lehto toimitilat
Lehto Tilat Oy
+358 40 722 9878
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jarmo Pienimäki
kaupunginjohtaja
Ähtärin kaupunki
+358 40 652 8881
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Ähtärin Matkailu Oy laajentaa toimintaansa toivottamalla Soinin kunnan tervetulleeksi Visit Ähtäri - sateenvarjon alle. Soinin kunnan jäsenyys mahdollistaa soinilaisille yrityksille yhtäläiset oikeudet ja perusnäkyvyyden ähtäriläisten organisaatioiden kanssa Visit Ähtärin toiminnassa sekä avaa niille ovet syvempään, yrityskohtaiseen yhteistyöhön Ähtärin Matkailu Oy:n kanssa. Soinin jäsenyys rahoitetaan uniikin hankerahoitusmallin kautta, joka mahdollistaa kunnan panostuksen kohdentamisen yhteisesti tärkeälle Arpaisten alueelle.

Lue lisää ....

 

Pandaconlogolapinakyva

Pandacon-fantasiatapahtuma järjestetään lauantaina 28.9.2019 kello 12:00-21:00 Ähtärin Liikuntahallilla ja Pirkanlinnan kulttuurikeskuksessa osoitteessa Lukiontie 1 ja 3.

Pandacon on monipuolinen tapahtuma kaikille animesta, mangasta, fantasiakirjallisuudesta, leffoista sekä peleistä kiinnostuneille. Pandaconin facebook-tapahtumaan pääset klikkaamalla tästä. Linkki aukeaa uuteen välilehteen.

Ohjelma

Ohjelma tarkentuu vielä myöhemmin lisää.

Tällä hetkellä Pirkanlinnassa ohjelmassa on muun muassa:

 • Auditoriossa klo 14:30-15:15 kauhukirjailija Marko Hautalan kirjailijavierailu, aiheena "Miksi kannattaa lukea kauhua?" Kirjailijavierailun facebook-tapahtumaan pääset klikkaamalla tästä. Linkki aukeaa uuteen välilehteen.
 • Pykäläpajassa klo 13 ja klo 14 kirjailija Mervi Heikkilän vetämä Kauhumaan kartta -kauhukirjoituspaja. Pajan ikäraja on 11 vuotta, mutta yläikärajaa ei ole. Kauhukirjoituspajan facebook-tapahtumaan pääset klikkaamalla tästä. Linkki aukeaa uuteen välilehteen.
 • Kirjastossa japani-aiheista kirjavinkkausta: tarjolla lukuvinkkejä uuteen ja vanhaan japaniteemaseen kaunokirjallisuuteen sekä tietokirjallisuuteen. Kellonaika tarkentuu myöhemmin!
 • Taideluokassa klo 12:30-17:00 taidepaja, missä conikansa voi vapaasti käydä taiteilemassa - innokkaimmat voivat halutessaan osallistua Pandaconin päivänmittaiseen piirustuskilpailuun. Palkintona taidetarvikkeita!
 • Tanssisalissa klo 15:00-15:30 ja 17:30-18:00 kpop-tanssiryhmä Reveuse Dance Crewn vetämä Random Play Dance -kpop-tanssipeli.
 • Aulassa on esillä fanitaidenäyttely, johon tällä hetkellä kerätään fanitaidetta vapaaehtoisilta taiteilijoilta. Näyttelyn aihe on vapaa, ja taideteoksissa voi esiintyä hahmoja esim. anime- tai mangasarjoista, kirjallisuudesta, peleistä tai elokuvista. Enintään A3-kokoiset fanitaideteokset voi lähettää 13.9.2019 mennessä osoitteeseen Ähtärin kaupunginkirjasto, Lukiontie 3, 63700 Ähtäri. Yksi taiteilija voi osallistua enintään kolmella työllä. Mukaan on liitettävä taiteilijan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollinen nimimerkki ja työn nimi. Näyttely on esillä Pirkanlinnan aulassa 20.9.-4.10.
 • Auditoriossa klo 17:15-19:15 ilmainen Battle Angel Alita -elokuvanäytös. Elokuvan ikäraja on 12 vuotta.
 • Tanssisalissa klo 20:00-21:30 ikärajaton päättäjäisdisco.

 

Liikuntahallilla ohjelmassa:

 • Klo 12:00 Pandaconin avajaissanat
 • Klo 12:30 kpop-tanssiryhmä Reveuse Dance Crew
 • Klo 12:00-19:30 myyntisalitoimintaa: taiteilijoita, artesaaneja sekä yrityksiä - mm. Fantasialinna sekä Haamu Kustannus. Paikalla myös Etelä-Pohjanmaan kulttuuriyhteisö Ranka ry.
 • Klo 19:30 Pandaconin päätössanat

 

Tapahtuman sisäänpääsy on ilmainen ja ikärajaton!

Lisätietoja voit kysyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tervetuloa!

 

Pandacon muualla:

Instagram: @ahtarinpandacon
Twitter: @ahtarinpandacon
Facebook: https://www.facebook.com/events/2430322347213675/

 

 

Tapahtuman järjestää Ähtärin kirjastotoimi AVIn tuella.

Kirjailijavieraaksemme saapuu Minna Rytisalo tiistaina 1.10. klo 18 Pirkanlinnan Pirkansaliin. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

Järj. Ähtärin kirjastotoimi (kuva: Gummerus Kustannus)

 

minna rytisalo testi

 

 

 

 

Historioitsija, dosentti Teemu Keskisarja saapuu kirjailijavieraaksemme Pirkanlinnan Pirkansaliin tiistaina 3.9. klo 18. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

Järj. Ähtärin kirjastotoimi

 6a74d750cae550ab399eb2c19b4147bf

 

Kesäiset satutuokiot pääkirjastossa keskiviikkoisin klo 10 seuraavasti: 5.6., 3.7. ja 7.8. Tervetuloa!

prince 1503345 1920

Ähtärin kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 21.2.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§19 SIVISTYS-JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUMA AJALLA 1.1 .- 31.12.2018

Sivistystoimen tilinpäätös vuodelta 2018 jää ylijäämäiseksi noin 50.000 euron verran. Liikuntatoimen osalta talousarviota 2018 tehdessä ei osattu ennakoida sisäisten vuokrien osuutta uuden liikuntahallin osalta. Näin liikuntatoimen osalta tilinpäätös jää noin 130.000 euron verran alijäämäiseksi. Opetustoimen osalta tilinpäätös on taas saman verran ylijäämäinen.

Sivistystoimen toiminta vuoden 2018 on edelleen ollut aktiivista. Hankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja muun muassa senioripuiston rakentaminen on käynnistynyt ja kulttuurirahasto myönsi avustusta koululaisten arkeologisiin tutkimuksiin Ähtärissä Kansallismuseon organisoimana.

Liikuntahalli avattiin käyttöön lauantaina 29.9.2018. Ohjelmassa oli puheita, musiikkia, lajiesittelyitä, munkkikahvit sekä liikuntahallisuunnistus. Osallistujia oli noin 600 hlö. Varhaiskasvatuksen puolella uusi päiväkoti Tassula aloitti toimintansa myös syksyllä 2018.

Nuorisotoimi isännöi / emännöi Kiinan Dujiangyanista saapuneita nuorten jalkapallojoukkueita heidän vierailullaan Ähtärissä heinäkuussa. Vuoden lopulla solmittiin ystävyyskoulusopimus Dujiangyanin kanssa.

Yhteistyössä Kuudestaan ry:n Youth Power -hankkeen kanssa järjestettiin viikon mittainen kansainväli-nen nuorten leiri Ahtärissä. Toisen viikon nuoret olivat Soinissa.

Vapaa sivistystyön toiminta on edelleen Ähtärissä laajaa.

Sisäilmatutkimusten myötä Otsonkoulu siirtyi heti vuoden 2019 alussa väistötiloihin.

Tilinpäätösluvut 2018
                                             TA2018           TP2018
Opetustoimi                        5.713.800        5.578.115
Muut oppilaitokset                 255.100           249.489
Kirjasto                                  331.900           339.226
kulttuuritoimi                          128.000             70.740
Nuorisotoimi                          103.400           107.055
Liikuntatoimi                          210.600           340.107
Varhaiskasvatus                 1.780.100        1.798.035
Aamu- ja iltapäivätoiminta       76.400             65.273
Joukkoliikenne                       224.800           225.102
Yhteensä                            8.824.100        8.773.148

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen 2018 hyväksymistä niin, että liikuntatoimen 130.000,00 euron ylitys katetaan opetustoimesta ja kulttuuritoimesta.

§20 SIVISTYS-JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUMA AJALLA 1.1 .-31.12.2018 / KULTTUURITOIMI

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi kulttuuritoimen talousarvion toteuman ja selvityksen toiminnasta vuodelta 2018 ja esitti sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

§ 21 VUODEN 2018 STIPENDIT JA TUNNUSTUSPALKINNOT / LIIKUNTATOIMI

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on myöntänyt vuosittain liikuntatoimessa ansioituneille ähtäriläisille stipendit ja tunnustuspalkinnot.

Urheilijoiden palkitsemisessa linjana on, että valtakunnallisella tasolla menestyneet urheilijat palkitaan. Nuorten sarjoissa (alle 1 5—22-v.) ja yleisessä sarjassa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet ja veteraanisarjoissa mitaleille yltäneet ähtäriläiset ähtäriläistä urheiluseuraa edustavat urheilijat palkitaan. Lisäksi ähtäriläiset ei-ähtäriläistä urheiluseuraa edustavat urheilijat, jotka edustavat sellaista lajia, jota Ähtärin seuroista ei kilpaurheilutasolla löydy, saavat puolet stipendistä.

Stipendit:
SM-l 200€, SM-2 160€, SM-3 120€, SM-4 100€, SM-5 80€,
SM-6 70€, SM-7 60€, SM-8 50€, SM-9—10 40€.
Joukkueelle 4-henkiseen joukkueeseen asti: jokaiselle joukkueen jäsenelle myönnetään puolet vastaavasta henkilökohtaisesta stipendistä.

Tunnustuspalkinnot:
Vuoden urheilija 2018
Vuoden valmentaja 2018

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti jakaa vuoden 2018 stipendit ja tunnustuspalkinnot liikuntatoiminnassa ansioituneille kokouksessa tehtävän esityksen mukaan.

Päätöksen liite on julkinen palkitsemistilaisuuden jälkeen.

§22 KUNNON KUNTALAINEN 2018

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PLU) ja sivistys- ja hyvinvointilautakunta palkitsevat yhdessä Kunnon kuntalaisen. Kriteereinä on käytetty muun muassa seuraavia:
- Henkilö on kunnostautunut paikallisen kunto- ja terveysliikunnan toteuttajana ja / tai vaikuttajana.
- Henkilöllä on mielellään useamman vuoden toimijatausta.
- Eduksi katsotaan myös oma henkilökohtainen kuntoilu tai terveysliikkuminen.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittelyn pohjalta valita Kunnon kuntalaisen vuodelle 2018.

Päätöksen liite on julkinen palkitsemistilaisuuden jälkeen.

§23 KULTTUURIPALKINNON JAKAMINEN VUODELLE 2018

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.1.2011 hyväksynyt kulttuuripalkinnon ohjesäännön. Palkinto on 1.000,00 euron suuruinen ja se myönnetään tunnustukseksi ähtäriläisen kulttuurin hyväksi tehdystä työstä. Palkinto voidaan erityistapauksissa jakaa kahden ehdokkaan kesken.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti kulttuuripalkinnon saajan vuodelle 2018 esittelyiden perusteella.

Päätöksen liite on julkinen palkitsemistilaisuuden jälkeen.

§24 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN VUODEN 2019 AVUSTUSTEN HAKU

Ähtärin kaupungin avustukset vuodelle 2019 julistetaan haettaviksi ajalla 1.3.—31.3.2019 (liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen sekä kaupunginhallituksen avustukset). Vesistöjen kunnostus- ja hoitohankkeiden avustusten hakuaika on 1.3.—30.4.2019.

Ilmoitus julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla sekä Ähtärinjärven Uutisnuotta -lehdessä 27.2.2019.

Ähtärin kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.2.2018, § 54 päättänyt yhtenäistää kaupungin avustuskäytännöt ja hyväksynyt siirtymisen yhteen hakuaikaan sekä yksiin avustusohjeisiin.

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen avustuksista päätetään sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa 11.4.2019.

Lautakunta merkitsi tiedoksi Ähtärin kaupungin liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen vuoden 2019 avustusten hakuajan.

§ 25 ALOITE TOIMITILOISTA / PAJA 66 ÄHTÄRI

Paja 66 Ähtäri on jättänyt aloitteen toimivimpien tilojen saamiseksi.

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi aloitteen tiedoksi ja edelleen tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

§26 HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA VENÄJÄN LEHTORIN (TUNNUS 1123) VIRKA-NIMIKKEEN MUUTTAMINEN PERUSOPETUKSEN HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN PÄÄTOIMISEKSI TUNTIOPETTAJAKSI JA TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle:
1) Kaupunginhallitus päättää, että historian, yhteiskuntaopin ja venäjän lehtorin (tunnus 1123) virkanimike muutetaan perusopetuksen historian ja yhteiskuntaopin päätoimiseksi tuntiopettajaksi.
2) Kaupunginhallitus päättää antaa täyttöluvan perusopetuksen historian ja yhteiskuntaopin päätoimisen tuntiopettajan toimeen.

§27 MYLLYMÄEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAN / VUOSITYÖAJAN MUUTTAMINEN

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi Myllymäen koulun lukuvuosisuunnitelma muutoksen koulupäivän osalta niin, että vapaapäiväksi tulee torstai 18.4.2019 ja työpäiväksi lauantai 27.4.2019 (4h).

§28 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

§29 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS

Merkittiin tiedoksi sivistystoimen ajankohtaiset asiat.

 §30 TIEDOKSI

Kirjeet merkittiin tietoon saatetuksi.

§31 PERUSOPEUKSEN JA LUKION YHTEISEN KUVATAITEEN LEHTORIN (TUNNUS 1120) VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN PERUSOPETUKSEN JA LUKION KUVATAITEEN PAATOIMISEKSI TUNTIOPETTAJAKSI JA TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle
1) Kaupunginhallitus päättää, että perusopetuksen ja lukion yhteinen kuvataiteen lehtorin (tunnus 1120) virkanimike muutetaan perusopetuksen ja lukion yhteiseksi kuvataiteen päätoimiseksi tuntiopettajaksi.
2) Kaupunginhallitus päättää myöntää virkaan täyttöluvan 1.8.2019 alkaen.

----------------------------------------------------------
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamos-ta.
Ähtärin kaupungin kirjaamo
Ostolantie 17
63700 Ähtäri
puh. 06 2525 6000
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Opinto-ohjelma 2019-2020 julkaistaan myöhemmin.

Ammattimaiset toimijat

Ympäristönsuojelulainsäädäntö on muuttunut, minkä seurauksena maa-ainesten ottotoimintaan liittyvät lupa- ja valvonta-asiat siirtyvät rakennusvalvonnalta ympäristönsuojelutoimelle. Aiemmin myönnetyt maa-aines ja ympäristöluvat pysyvät ennallaan. Vireille tulevat maa-aines ja ympäristölupahakemukset käsitellään yhtenä lupamenettelynä. Jatkossa kaikissa maa-ainesasioissa otetaan yhteyttä kaupungin ympäristönsuojelutoimeen. Muutoksesta lähetetään kirje ammatinharjoittajille. 

Kotitarpeiksi ottavat

Kotitarveotto tarkoittaa omalla maalla olevan maa-aineksen ottamista omaan tarpeeseen. Tarve on tarvittaessa todistettava. Lain mukaan hyväksyttäviä kohteita ovat mm. maatalouden edellyttämät tarpeet sekä tienparannus. 
Yli 500 m3:n kotitarveotto samalta ottoalueelta on hyväksytettävä viranomaisella. Yleisimmin kotitarveotolle myönnetään 1000 m3 ottolupa, minkä jälkeen otto lopetetaan ja alue maisemoidaan tarvittaessa. Samalle alueelle voidaan myös hakea uusi kotitarveottolupa, mikäli tarvetta on ja otettavaa ainetta riittää.
Pohjavesialueella tai muulla pilaantumiselle herkällä alueella ei kotitarveotto ole mahdollista. Kotitarveoton perusteella nostettua maa-ainesta ei saa myydä eteenpäin. Myös näiden kohteiden valvonta siirtyy ympäristönsuojelutoimelle.

 

Lisätietoja

Minna Hakala
ympäristönsuojelusihteeri

040-6474 686
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Ympäristönsuojelulakia ja siihen liittyviä asetuksia on muutettu useaan otteeseen viime vuosien aikana. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että suurimmat muutokset lainsäädäntöön on saatu valmiiksi. Tuotantoeläinten ja hevosten eläinsuojien luparajoja on nostettu ja lupakäytäntöjä muutettu. Osa eläinsuojista, joilla on aiemmin myönnetty ympäristölupa, siirtyy nk. ilmoituslupavelvollisiin toimintoihin. Pienemmät eläinsuojat voivat jäädä kokonaan nostetun luparajan alle. 

Omistajan kannalta lupamuutos astuu voimaan automaattisesti. Lupien muuttamiseksi tekninen lautakunta tarvitsee tiloilta niiden eläinmäärät. Lupavelvollisuus voi syntyä myö muutoin kuin elänmäärien perusteella, joten jokainen tila täytyy arvioida erikseen. Lisäksi eläintilojen toimintaan vaikuttaa niin sanottu nitraattiasetus (18.12.2014/1250), mihin liittyvät tiedot tarkastetaan samalla. 

Tilanteen päivittämiseksi ja lupavelvollisuuden tarkistamiseksi Ähtärin kaupungin ympäristönsuojelutoimi pyytää kaikkia Ähtärin kaupungin tuotantoeläinten ja hevosten eläinsuojien omistajia ottamaan yhteyttä ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakalaan, 040-6474 686 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Jokakeväinen ongelma taajama-alueilla on hiekoitushiekan poistamisen aiheuttama pölyäminen. Hiekoitushiekka sisältää paitsi ilmansaasteita ja siitepölyä, myös asfalttipölyä ja raskasmetalleja. Ilmaan nousseet hiukkaset aiheuttavat hengitystiesairauksia. Kevät onkin allergisten henkilöiden lisäksi myös astmaatikoille tukalaa aikaa.

Ympäristönsuojelulain (27.6.2014/527) mukaisesti on kaikessa toiminnassa tavoiteltava sellaista ilmanlaatua, jossa haitallisten aineiden pitoisuudet eivät aiheuta haittaa terveydelle tai luonnolle. Myöskään viihtyisyyden tai virkistyskäyttömahdollisuuksien ei saa huonontua heikon ilmanlaadun vuoksi. Lainsäädännössä velvoitetaan kunnat turvaamaan alueellaan hyvä ilmanlaatu ja seuraamaan sen kehittymistä.

Tämä kevät ei ole poikkeus aiemmista keväistä hiekkojen poistamisen - ja pölyämisen - suhteen. Tämän vuoden tulee kuitenkin olla viimeinen, jolloin hiekoitushiekkoja poistetaan sekä lainsäädännön että ohjeistusten vastaisesti kuivana harjaamalla. Lehtipuhaltimia tai muita pölyämistä aiheuttavia viritelmiä ei hiekan poistossa saa käyttää.
Hiekoitushiekka täytyy kastella ennen sen poistamista tai työ tulee tehdä sateen jälkeen. Isompien alueiden puhdistustyö voidaan tehdä kastelevalla harjakoneella tai käyttämällä erillistä kasteluautoa tai muuta vastaavaa. Hiekan huuhteleminen viemäreihin on ehdottomasti kielletty.

Ähtärin kaupungin ympäristönsuojelutoimi tulee seuraamaan tiiviisti hiekan poistamista etenkin taajamissa ja puuttuu asiaan, mikäli lainvastaista toimintaa havaitaan. Tarvittaessa kuntalaiset voivat ottaa yhteyttä ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakalaan puhelimitse 040-6474 686 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.