Talous ja strategiat

Ähtärin kaupugin vuodelle 2025 ulottuvan vision mukaan talousarvion ja tilinpäätöksen laadintaa kehitetään kuntastrategian mukaisesti. Taloutta seurataan ja analysoidaan. Talouden ennustettavuutta parannetaan raportointia kehittämällä. Kaupungin tervehdyttämisohjelmaa jatketaan määrätietoisesti. Tytäryhtiöt ja kuntayhtymät laativat talouden tasapainottamiseen ja tuottavuuden nostamiseeen tähtäävän ohjelman tuleville vuosille.

Kuntastrategiaa voidaan nimittää ohjeistukseksi, joka ohjaa koko kunnan päätöksentekoa ja määrittelee suunnan ja tavoitteet, mitä kohden kunta haluaa tulevaisuudessa suunnata. Kuntastrategia kattaa kunnan oman organisaation. mutta toimii myös ohjaavana asiakirjana kunnan muille omistuksille.Tämän vuoksi puhutaan kuntakonsernista strategian laadinnan yhteydessä.