Jätehuolto

Lakeuden Etappi Oy vastaa käytännön jätehuollon järjestämisestä 8 omistajakuntansa alueella. Osakaskuntia ovat: Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri. Kunnat hoitavat itse jätehuollon viranomaistehtäviä, kuten jätehuoltomääräysten noudattamisen valvontaa.

Lakeuden jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen yhteinen lautakunta, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävätjäsenkuntien alueella

VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN JÄTEHUOLTO

Ähtärin kaupungin haja-asutusalueen vapaa-ajan asukkaiden jätehuoltoa varten on perustettu yhteisiä poltettavan jätteen (kaatopaikkajätteen) aluekeräyspisteitä, jotka ovat käytettävissä 1.5.–30.9. Tästä palvelusta veloitetaan kausimaksu loma-asuntojen omistajilta.

Aluekeräyspisteissä vastaanotetaan ainoastaan normaalissa vapaa-ajan asumisessa syntyvää poltettavaa jätettä. Suuremmat jätteet tulee toimittaa jäteasemalle.

Katso loma-asuntosi lähin aluekeräyspiste etappi.com sivustolta.

Ähtärinjärvi

ÄHTÄRINJÄRVI

 

SÄÄNNÖSTELY


ÄHTÄRINREITIN VESISTÖN NEUVOTTELUKUNTA

ÄHTÄRINJÄRVEN VEDENLAATU 1988-1997


Ähtärinjärveä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä:

  • Ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakala puh 040 647 4686

Ähtärinjärven vesiensuojeluyhdistys on perustettu keväällä 2017
Löydät ajankohtaista tietoa nettisivuilta www.yhteinenahtarinjarvi.fi
tai Facebook sivuilta yhteinen Ähtärinjärvi

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa.

Luvanvaraiset toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) määrittelee käsitteleekö luvan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vai aluehallintovirasto. Jos lupa tarvitaan sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukaan, asian käsittelee ja päätöksen tekee aluehallintovirasto. Ympäristölupahakemus toimitetaan kolmena kappaleena luvan myöntävälle viranomaiselle. Ympäristönsuojeluasetuksen 3 – 10 §:ssä on määrätty lupahakemuksen sisällöstä ja siihen liitettävistä tiedoista. Myös ympäristöluvallisen toiminnan muuttaminen, lupapäätöksen tarkistaminen ja määräaikaisen luvan uudistaminen vaativat hakemuksen tekemisen. Lupaprosessi on monivaiheinen, joten lainvoimaisen päätöksen saaminen voi kestää kauankin. Lupaprosessiin kuuluu mm. lupahakemuksesta tiedottaminen kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Samoin kuulutetaan tehdystä päätöksestä. Kuulutusten tavoitteena on varmistaa, että asianosaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja hakea muutosta ympäristölupahakemuksista ja -päätöksistä. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu ja hyvissä ajoin viranomaiselle toimitettu lupahakemus.

Vesiensuojelu

Vesiensuojelun suuntaviivoja määrittää valtakunnallinen vesienhoitosuunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2021.

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää pintavesien ja pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan.  Vesienhoidon järjestämistä varten on muodostettu vesienhoitoalueet. Kullakin alueella laaditaan oma vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma tavoitetilan saavuttamiseksi.

Ähtäri kuuluu pääosin Kokemäenjoen vesitöalueeseen ja sen vesistöt muodostavat Ähtärinreitin vesistön. Vesiensuojelua varten on laadittu Kokemäenjoen-Saaristomerun-Selkämeren vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2021 sekä alueellinen Ähtärin- ja Pihlajaveden reittien vesienhoidon toimenpidesuunnitelma 2015-2021.

Vesialueiden tilan parantamiseen ei ole olemassa yhtä nopeaa, tehoskasta ja kaikille vesialueille sopivaa kunnostustoimenpidettä. Monessa tapauksessa tarvittavien toimenpiteiden yhdistelmä voi olla hyvinkin yksinkertainen toteuttaa. Rehevöityneen järven kunnostus voi yksinkrtaisimmillaan koostua valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentämisestä sekä pienistä kunnostustoimista, kuten särkikalojen poistokalastuksesta tai rantakasvillisuuden pienialaisesta niitosta.

Ähtärissä vahvuutena ovat puhdas luonto ja järvet. Erityisesti vesistöjen läheisyys on alueen valttikortti. Vesistöjä ja luonnon monimuotoisuutta pyritään suojelemaan, jotta ne pysyisivät puhtaina myös tulevaisuudessa.

Ympäristön ja vesistöjen suojelussa kuntalaisten oma aktiivisuus on ensiarvoisen tärkeää.


Järvien sinilevätilanne löytyy osoitteesta www.jarviwiki.fi

Sivustolle merkitään valtakunnallisen sinileväseurannan aikana seurantapisteissä tehdyt levähavainnot. Palvelusta löytyy myös historiatietoja ja sivuille voivat muutkin
käyttäjät kirjata tekemiään havaintoja.

Ympäristönvalvonta

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen.

Tehtäviin kuuluvat mm.

  • ympäristölupien valmistelu
  • vesilain mukaisten lupien sekä ilmoitusten valmistelu
  • vesiliikenne- ja maastoliikennelupien valmistelu
  • meluilmoitusten käsittely
  • patterointi-ilmoitusten käsittely

    Lisäksi ympäristötoimi valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten maisematyölupien valmistelusta ranta-asemakaava-alueilla.
    Yksikkö huolehtii osaltaan ympäristön tilan seurannasta, ympäristötutkimuksista sekä ympäristönsuojelun ja jätehuollon valvonnasta ja neuvonnasta.