Kartasto- ja mittauspalvelut

Ähtärin kaupungin kartasto- ja mittauspalvelut

Kartasto- ja mittauspalveluihin sisältyy kaavoituksen pohjakarttojen, osoite- ja opaskarttojen sekä osoitejärjestelmän tuottaminen ja ylläpito; tonttien paalutus ja rakennusten paikan merkitseminen. Asemakaava-alueen mittauksia hoitaa Ähtärin kaupungin mittausryhmä.

 

 

Ajankohtaista kaavoituksesta

Kaavoituskatsaus 2018

VIREILLÄ OLEVAT OSAYLEISKAAVAT

 


VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT

Asemakaavan muuttaminen kortteleissa 724 ja 767 (Entinen Mini-Suomi)

Kaavoituksen käynnistäminen, KH 19.2.2018 § 32

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävänä 4.7.-3.8.2018.

Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Asemakaavan muuttaminen kortteleissa 764 JA 742 (Moksunniemen matkailualue)

Kaavoituksen käynnistäminen, KH 28.5.2018 § 128

Keskustaajaman asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen, Pitkäahontie

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ja alueen tutkimusraportit olleet nähtävänä 30.5.- 29.6.2018.

Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus ja kaavaluonnos sekä tutkimusraportti (tutkimuskartta, leikkaus A, leikkaus B, leikkaus C, leikkaus D, leikkaus E, leikkaus F, leikkaus G, pohjatutkimuslausunto).

Asemakaavan muuttaminen Moksunniemen maa- ja metsätalousalueella (KL, VT 18 risteysalue)

Kaavoituksen käynnistäminen, KH 4.7.2016 § 161.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävänä 21.12.2016 - 20.1.2017.

KuulutusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma


VIREILLÄ OLEVAT RANTA-ASEMAKAAVAT

Sappionmetsän ranta-asemakaavan muutos, koskien Sappionranta- nimistä tilaa RN:o 1:376, ollut nähtävänä 18.2.-20.3.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Kaavaselostus, Kaavaluonnos, Voimassa oleva kaava

 

 

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla kaupunki pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden rakentamistarpeita. Maankäytön suunnittelun tuloksena syntyvät kaavat ja suunnitelmat ohjaavat asumisen, teollisuuden tai kaupanalan yritysten sijoittumista kaupunkiin. Kaavoituksella on ratkaiseva merkitys kunnan asunto- ja elinkeinopolitiikan edistamisessä.

Kaavahankkeiden laatutavoitteena on

  • turvata jokaisen kuntalaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun
  • varmistaa suunnittelun laatu ja asiantuntemuksen monipuolisuus
  • huolehtia avoimesta tiedottamisesta käsiteltävinä olevissa asioissa

Kaavoitus

Kaavoituksesta ja muusta maankäytön suunnittelusta vastaa tekninen lautakunta. Kaavan vireille tuloista, luonnosten ja kaavaehdotuksen nähtävillä olosta sekä kaavan voimaan tulosta ilmoitetaan Ähtärinjärven Uutisnuotassa, kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivuilla.

Kaavoituksen tasot ohjaavat maankäyttöä

Maankäytön suunnittelun tuloksena syntyy kaavoja, joilla ohjataan muun muassa asuinalueiden, viher- ja liikennealueiden sekä teollisuusalueiden sijoittumista. Kaavoituksella ohjataan maa-alueiden käyttöä ja rakentamista. Ylin kaavataso eli valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat alempaa kaavatasoa.
 
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Kaikkea kaavoittamista tarkoittava ohjausväline, jolla valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä maakuntatasolla. Tavoitteet koskevat mm. alue- ja yhdyskuntarakennetta, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä.
 
• Maakuntakaava:
Yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto.
 
 Yleiskaava:
Kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Kaupunki vastaa yleiskaavan laatimisesta ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
  
• Asemakaava
Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavan laatii kunta ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatii maanomistaja.

KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2018

KAAVAKUULUTUKSET

VIREILLÄ OLEVAT KAAVAHANKKEET

ASEMAKAAVAT

YLEISKAAVAT

VAHVISTETUT MAAKUNTAKAAVAT