Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.1.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§ 1 KIINTEISTÖN VIITALA OSTOTARJOUS MAA-ALUEESTA

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Ähtärin kaupunki myy kiinteistön Viitala omistajille noin 1000m² määräalan kiinteistöstä Mekkokallio sekä ostaa kiinteistön Viitala omistajilta noin 500m² määräalan.

Kauppojen ehtoina ovat hinta 3€/m², puut jäävät maanomistajille, lohkomiskulut maksetaan puoliksi, kaupantekokulut maksetaan puoliksi ja muista kuluista (varainsiirtovero, lainhuuto) vastaavat osapuolet omalta osaltaan.

§ 2 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KORTTELEISSA 713, 712 SEKÄ OSAKORTTELISSA 705 ULKOPUOLISTEN INVESTOREIDEN TOIMINNAN MAHDOLLISTAMISEKSI

7.5.2018 § 96 kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan laatimisen osakorttelissa 713 tontilla 1 ja siihen liittyvillä VR, W, ET sekä niiden jalankululle, pyöräily ja huoltoajolle varatuilla alueilla. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kaavamuutosalueeseen lisättäväksi noin hehtaarin verran viereistä VL-aluetta.

Kaupunginhallitus päätti, että asemakaavan laatiminen osakorttelissa 713 tontilla 1 ja siihen liittyvillä VR, W, ET sekä niiden jalankululle, pyöräily ja huoltoajolle varatuilla alueilla laajennetaan koskemaan myös osakorttelia 705, korttelia 712 ja korttelin 713 koko aluetta ja niihin liittyviin LP, LV, VL, VU, VP, VR, W, ET ja niiden jalankululle, pyöräily ja huoltoajolle varatuilla alueilla.

§ 3 SAATAVIEN POISTOT KIRJANPIDON TILEILTÄ

Ähtärin kaupungille on kertynyt 2018 vuoden loppuun mennessä saatavia 8.063,80 euroa (alv 0%), joiden tuloutuminen on epävarmaa.

Kaupunginhallitus päätti poistaa 8.063,80 euron saatavat kaupungin kirjanpidon tileiltä.

§ 4 OTSONKOULUN OPPILAIDEN VÄISTÖTILOIHIN SIIRTYMISESTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

Väistötiloina toimivat Koulutien rivitalon asunnot, Ollinkulman päiväkoti, Myllymäen koulu, Ostolanhovi, seurakunnan tila, Sedu sekä kaupungintalon valtuustosali. Lisäkustannuksia aiheutuu vuokrakuluista, oppilaiden kuljetuksesta, ruokailun yms. toimintojen järjestämisestä sekä opetusmateriaalien hankkimiskustannuksista.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi asian.

§ 5 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN KONSERNIN KIINTEISTÖJEN HALLINTOMALLIN SELVITYS TYÖRYHMÄN JA OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

Strategista ohjausta antava ohjausryhmä koosti kiinteistöistä rakennuskannan omistajuus- ja hallinta-suunnitelman, jossa selvitettiin rakennusten rakennusvuosi/korjausvuosi, pinta-ala, tasearvo, hoitokulut, tulorahoitus sekä lyhyt selvitys rakennusten tämän hetkisestä käytöstä.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen työryhmän valmisteleman rakennuskannan omistajuus- ja hallintasuunnitelman.

Omistajuus- ja hallintasuunnitelma siirretään kasvu- ja elinvoimatyöryhmälle jatkosuunnittelua ja toimeenpanoa varten. Erityisesti huomio tulee kiinnittää taulukon kohtiin 4 ja 5. Suunnitelma päivitetään vuosittain tai tarpeen mukaan.

§ 6 TALOUSARVION 2019 TOIMEENPANO-OHJEIDEN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginhallitus hyväksyi pöytäkirjan liitteen mukaiset talousarvion 2019 toimeenpano-ohjeet.

§ 7 KAUPUNGIN ILMOITUSTEN JULKAISEMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin ilmoitukset julkaistaan Kuntalain 108 §:n mukaisesti ja kaupungin ilmoitustaululla sekä tärkeämmät ilmoitukset Ähtärinjärven Uutisnuotassa ja tarpeen mukaan muissakin lehdissä. Viranhakuilmoituksista noudatetaan ohje- ja johtosääntöjen sekä muiden annettujen säännösten määräyksiä. Lisäksi voidaan viranhakuilmoitus harkinnan mukaan julkaista muissakin lehdissä.

§ 8 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston kokousten ilmoittamistavasta noudatetaan KuntaL 94 §:n ja hallintosäännön 12 luvun 79 §:n määräyksiä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kokouksen asialista sekä ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta julkaistaan Ähtärinjärven Uutisnuotassa sekä kaupungin kotisivuilla. Lyhennetty kokouskutsu julkaistaan myös Viiskunta- lehdessä.

§ 9 KAUPUNGINVIRASTON HENKILÖSTÖN VASTAANOTTOAJAT JA PÄÄTÖSTEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2019

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotetun kuulutuksen julkaistavaksi kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus julkaistaan myös kaupungin kotisivulla, jossa sitä päivitetään vuoden kuluessa osoite- ja nimitietojen osalta sekä lyhennettynä Ähtärinjärven Uutisnuotassa.

§ 10 TILINKÄYTTÖVALTUUDET VUODELLE 2019

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2019 tilinkäyttövaltuuksista seuraavaa: Pankkitilien ottojen ja siirtojen allekirjoittajiksi kaupunginhallitus nimeää ensisijaisesti talousjohtaja Arja Väliahon yhdessä toimistosihteeri Riitta Majaniemen, hallintojohtaja Seppo Karjalan, pääkirjanpitäjä Helinä Jylhän, kirjanpitäjä Suvi Soinilan tai laskentasihteeri Eeva Heinosen kanssa.

Talousjohtaja Arja Väliahon estyneenä ollessa toimii allekirjoittajana hallintojohtaja Seppo Karjala yhdessä toimistosihteeri Riitta Majaniemen, pääkirjanpitäjä Helinä Jylhän, kirjanpitäjä Suvi Soinilan tai laskentasihteeri Eeva Heinosen kanssa.

Pankkitilien otot ja siirrot niissä tapauksissa, jolloin hyväksymismerkinnällä varustettu tosite seuraa mukana, allekirjoittaa toimistosihteeri Riitta Majaniemi, hallintojohtaja Seppo Karjala, pääkirjanpitäjä Helinä Jylhä, kirjanpitäjä Suvi Soinila, laskentasihteeri Eeva Heinonen tai talousjohtaja Arja Väliaho.

Kaupunginjohtajalla on em. tilien käyttöoikeus yksinään. Kaupungin luottokortin käyttöoikeudesta päätetään erikseen myöhemmin. Kaupungin maksut suoritetaan pääsääntöisesti pankkisiirtoina. Erikseen sovittavissa tapauksissa voidaan suorittaa kassasta maksuja kaupungin maksuliikennetileiltä hyväksymismerkinnällä varustettua tositetta vastaan. Maksun vastaanottajan on varustettava tosite päiväyksellä ja allekirjoituksella ja tositteeseen on liitettävä rahalaitoksen antama päivätty kuittaus.

§ 11 ARVOPOSTIN VASTAANOTTAMINEN

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupungille osoitetun saapuvan arvopostin sekä muiden arvolähetysten kuittaajaksi ja vastaanottajaksi hallintojohtaja Seppo Karjalan, talousjohtaja Arja Väliahon, asianhallintapäällikkö Jutta-Kaisa Mikkolan, viestintä- ja toimistosihteeri Irma Kuoppalan, toimistosihteeri Kirsi Saarimäen, toimistosihteeri Anne Kujalan ja toimistosihteeri Saija Kermisen kunkin yksinään.

§ 12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIVALTAAN KUULUVIEN TULOSALUEIDEN (SUMMATASO 3) KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN V. 2019

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston päättämät keskushallinnon summataso kolmen (tulosalue) määrärahat ovat samat kuin summataso neljän määrärahat, eikä tarvetta tarkempaan jakoon ole.

§ 13 HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN HALLINTO-, TALOUS- JA RAHOITUSPALVELU- OSASTOJEN SEKÄ PERUSTURVALAUTAKUNNAN OSALTA VUONNA 2019

Hallinto-osaston kustannuspaikoilla hyväksyjänä on hallintojohtaja Seppo Karjala ja varalla talousjohtaja Arja Väliaho. Talous- ja rahoituspalveluosaston kustannuspaikoilla hyväksyjänä on talousjohtaja Arja Väliaho ja varalla hallintojohtaja Seppo Karjala. Suhdetoiminnan kustannuspaikalla sekä hallintosäännön mukaisesti kaupunginjohtajan toimivaltaan kuuluvissa asioissa hyväksyjänä on kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki ja varalla hallintojohtaja Seppo Karjala. Hallintojohtajan ja talousjohtajan poissa ollessa kaupunginjohtaja toimii hyväksyjänä.

Perusturvalautakunnan kustannuspaikkojen osalta hyväksyjänä on hallintojohtaja Seppo Karjala ja varalla talousjohtaja Arja Väliaho. Hallintojohtajan ja talousjohtajan poissa ollessa kaupunginjohtaja toimii hyväksyjänä.

Kullekin projektille nimetään oma laskujen hyväksyjä.

Investointien osalta laskujen hyväksyjänä toimii teknisen toimialan johtaja tai hänen varahenkilönsä. Kuntayhtymien ja arvopapereiden laskujen hyväksyjänä on talousjohtaja Arja Väliaho ja varalla hallintojohtaja Seppo Karjala.

Rahoitusmenojen osalta hyväksyjänä on talousjohtaja Arja Väliaho ja varalla hallintojohtaja Seppo Karjala.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki voi toimia em. henkilöiden poissa ollessa hyväksyjänä.

Kaupunginjohtaja hyväksyy toimialajohtajien matkalaskut. Luottamushenkilöiden matka- ja toimituspäivälaskut hyväksyy hallintojohtaja Seppo Karjala tai talousjohtaja Arja Väliaho.

Kaupunginjohtajan matkalaskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kaupunginhallitus päätti edelleen, että työllistettyjen tukihakemukset ja tilitykset allekirjoittaa ao. toimialajohtaja, hänen varahenkilönsä tai henkilöstöpäällikkö.

Työnsuunnittelijalla on oikeudet tukihakemusten toimittamiseen Katso-järjestelmän kautta samoin kuin palkkatukimaksatusten hakemiseen verkkopalvelun kautta ml kuntouttavan työtoiminnan maksatushakemukset.

§ 14 TOIMIALAJOHTAJIEN NIMEÄMINEN

Teknisen osaston toimialajohtaja, sivistys- ja hyvinvointiosaston toimialajohtaja, talous- ja rahoituspalveluosaston toimialajohtaja ja hallinto-osaston toimialajohtaja nimettiin seuraavasti:

- hallinto-osaston toimialajohtaja vuodelle 2019 hallintojohtaja Seppo Karjala

- sivistys- ja hyvinvointiosaston toimialajohtaja vuodelle 2019 vs. sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen (10.7.2019 asti). 11.7.2019 alkaen sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho

- teknisen osaston toimialajohtaja vuodelle 2019 kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Keski-Nikkola (21.1.2019 asti). 22.1.2019 alkaen maankäyttöinsinööri Jussi Koivisto

- talous- ja rahoituspalveluosaston toimialajohtaja vuodelle 2019 talousjohtaja Arja Väliaho.

§ 15 ATERIAKORVAUKSET

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa ateriakorvaukset pöytäkirjan liitteen mukaisesti noudatettavaksi 1.1.2019 lukien.

§ 16 VUODEN 2019 VAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT

1.Kaupunginhallitus päätti, että v. 2019 vaaleissa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Kirjasto – Monitoimitalo Pirkanlinna, os. Lukiotie 3, 63700 Ähtäri seuraavin aukioloajoin:

Eduskuntavaalit, ennakkoäänestys kotimaassa:

3.-5.4.2019 ja 8.4.2019                            klo 09.00-18.00

6.-7.4.2019                                               klo 10.00-14.00

9.4.2019                                                   klo 09.00-20.00

Europarlamenttivaalit, ennakkoäänestys kotimaassa:

15.-17.05.2019 ja 20.05.2019                  klo 09.00 – 18.00

18.-19.05.2019                                         klo 10.00 – 14.00

21.05.2019                                               klo 09.00 – 20.00

Lisäksi haja-asutusalueella äänestetään ennakkoon yhtenä päivänä äänestysbussissa, jona kyseisenä päivänä toimii kirjastoauto.

Haja-asutusalueen äänestyspaikat ja -ajat ovat:

Keskiviikot 3.4.2019 ja 15.05.2019:

- Alastaipaleen kylätalo                           klo 09.00-10.00

- Peränteen Kylätalo                                klo 10.20-11.20

- Ähtärinrannan Nuorisoseuran piha       klo 12.00-13.00

- Huikurin entisen koulun tienhaara        klo 13.40-14.40

- Vehun Kylätalo                                     klo 15.30-16.30

- Rämälän Kylätalo                                  klo 17.00-18.00

- Myllymäki, lähikauppa Tarmon piha    klo 18.30-19.30

Ennakkoäänestyspaikkoina, joissa kaupunginhallituksen asettama vaalitoimikunta suorittaa ennakkoäänestystä (laitosäänestys), ovat Ähtärissä:

Hoivakoti Hopeaharju, Mäntyrinne, Ähtärin terveyskeskus, hoitokoti Raikula ja asuntola Punatulkku, Ostolanhovi sekä Kuntoutuskeskus Otsonlinna. Laitosäänestys toteutetaan myös Ähtärin entisen sairaalan tiloissa olevassa Kuismankartanossa. Laitosäänestys toimitetaan yhden ennakkoäänestyspäivän aikana keskusvaalilautakunnan määräämänä ajankohtana.

2. Kaupunginhallitus päätti, että vaalipäivinä 14.04.2019 ja 26.05.2019 äänestysalueen äänestyspaikka on:

Äänestysalue 001: Kirjasto – Monitoimitalo Pirkanlinna, Lukiotie 3, 63700 Ähtäri.

§ 17 VUODEN 2019 VAALIEN VAALIVIRANOMAISTEN ASETTAMINEN

Kaupunginhallitus nimesi vaalilautakunnan ja -toimikunnan vuoden 2019 vaaleja varten seuraavasti:                  

Vaalilautakunta

Äänestysalue 001, Ähtäri:

Jäsen (5)                                                   Varajäsen (5)                 

Unto Kangasniemi                                   1. Kalle Kurkinen

Jorma Hakola                                           2. Henna Potinkara

Jukka Marin                                             3. Ritva Eloranta

Reija Kaskimäki                                      4. Esa Heinänen

Leila Kotamäki                                        5. Miia Korpisalo

Puheenjohtajaksi nimettiin Unto Kangasniemi ja varapuheenjohtajaksi Jukka Marin.

Vaalitoimikunta

Jäsen (3)                                                   Varajäsen (3)

Anna-Liisa Jaakkola                                1. Marita Toivonen

Harri Asiala                                             2. Janne Muhonen

Jutta-Kaisa Mikkola                                3. Mirka Poikelin

Puheenjohtajaksi nimettiin Anna-Liisa Jaakkola ja varapuheenjohtajaksi Harri Asiala.

§ 18 KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENET V. 2019

Kaupunginhallitus päätti valita kutsuntalautakuntaan vuodelle 2019 samat henkilöt kuin vuodelle 2018 eli edustajaksi Kalle Katvalan ja varaedustajiksi Tiina Sulkavan ja Tapio Järvisen. Vuoden 2019 kutsunnat pidetään Ähtärissä Pirkanlinnan tiloissa 20.11. klo 9.00.

§ 19 KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTAELIMEN NIMEÄMINEN VUODELLE 2019

Kaupunginhallitus päätti kaupunginhallituksen puheenjohtajan selonteon perusteella nimetä henkilöt vuodelle 2019 yhteistoimintaelimeen seuraavasti:

Järjestöjen edustus:

Jäsenet                                                      Henk.koht.varajäsenet                 

Riikka Koskimaa                                        Eeva-Liisa Matkala

Jutta-Kaisa Mikkola                                   Anne Kujala

Tea-Hanna Leino                                       Eija Paavola

Marjaana Valkeejärvi (Tehy/Koho)            Tuula Kuoppa

Kauko Kantola                                           Ritva Eloranta

Marjaana Valkeejärvi (Tehy/Koho)            Tuula Kuoppa

Kaupunginhallitus nimeää työnantajan edustajat (6 kpl) ja varaedustajat (6 kpl):

kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki         khall puheenjohtaja Risto Harju

työsuojelupäällikkö Suvi Soinila             maankäyttöinsinööri Jussi Koivisto

varh.kasvatuspääll. Sirpa Mannismäki    vast.last.t.opett. Paula Korsumäki

hallintojohtaja Seppo Karjala                  kvalt puheenjohtaja Heimo Pirttimäki

vs.sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen

10.07.2019 saakka                                   rehtori Markku Juhola

11.07.2019 alk. sivistystoimenjohtaja    

Eija Kuoppa-aho                                     ”

talousjohtaja Arja Väliaho                       elinvoimapäällikkö Jani Takamaa

§ 20 VAMMAISNEUVOSTON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN

Kaupunginhallitus hyväksyi Ähtärinjärven sydänyhdistyksen ilmoituksen ja hyväksyy vammaisneuvoston jäseneksi Pirkko Aholan sekä varajäseneksi Arvo Rantalan.

§ 21 TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN

Kaupunginhallitus päätti, että Ähtärin kaupungin tietosuojavastaavan tehtävässä toimii jatkossa kaupungin ICT-asiantuntija.

§ 22 KIINTEISTÖNHUOLLON SIIRRON KOORDINAATIOTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Kaupunginhallitus päätti perustaa kiinteistönhuollon henkilöstön siirtoa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän. Työryhmään nimettiin rakennuttajainsinööri Mirka Poikelin, Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n valittava toimitusjohtaja sekä hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö Seppo Karjala, joka toimii myös työryhmän puheenjohtajana ja koolle kutsujana. Lisäksi koordinaatiotyöryhmään pyydetään ko. henkilöstöä edustavia ammattijärjestöjä nimeämään edustajansa. Mirka Poikelin nimetään työryhmän sihteeriksi. Lisäksi ryhmään nimetään Sami Kallislahti ja Jani Häkkinen.

§ 23 MAAHANMUUTTOTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Kaupunginhallitus nimesi Ähtärin kaupungin maahanmuuttotoimikuntaan seuraavat henkilöt:

Seppo Karjala, hallintojohtaja, toimikunnan puheenjohtaja (sijainen kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki)

Outi Rintamäki, sote-integraattori, Kuusiolinna Terveys Oy, toimikunnan sihteeri

Jani Takamaa, elinvoimapäällikkö

Markus Sulkava, toimitusjohtaja, Kiint. Oy:t Vuokratalot ja Ouluvesi

Kirsi Haveri, palveluvastaava, Kuusiolinna Terveys Oy

Kirsi Hirvilampi, sosiaaliohjaaja, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, (sijainen vs. sosiaalityön johtaja Jaana Rasi ja 1.8.2019 alkaen sosiaalityönjohtaja Jutta Paavola)

Marika Puntala, vapaa-aikatoimenjohtaja

Eija Kuoppa-aho, sivistystoimenjohtaja, (sijainen vs. sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen)

Päivi Ahopelto, erityisopetuksen koordinaattori, (sijainen rehtori Marika Pienimäki)

Sirpa Mannismäki, varhaiskasvatuspäällikkö

Marke Hirvilampi, osastonjohtaja- toimistosihteeri, Lakeudenportin kansalaisopisto

Mauno Salmela, ylitarkastaja, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Jorma Tukeva, koulutuspäällikkö, koulutuskuntayhtymä Sedu

Jukka Huhtiniemi, palvelujohtaja, Etelä-Pohjanmaan Te-toimisto        

Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat tarpeen mukaan seuraavien organisaatioiden edustajat: KELA, Poliisi, SPR, MLL, seurakunnat, jne

§ 24 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN JA ÄHTÄRIN MATKAILU OY:N VÄLISEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Ähtärin kaupunginhallitus hyväksyi esitetyn Ähtärin kaupungin ja Ähtärin Matkailu Oy:n välisen yhteistyösopimuksen. Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäen allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen Ähtärin kaupungin puolesta.

§ 25 KUUSIOKUNTIEN YHTEISTYÖSTRATEGIA

Kaupunginhallitus hyväksyi Kuusiokuntien yhteistyöstrategian ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

§ 26 IRTISANOUTUMINEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN JA TEKNISEN TOIMEN TOIMIALAJOHTAJAN VIRASTA

Kiinteistöpäällikön tehtävien hoidon menestyksellinen siirtäminen rakennuttajainsinöörille ja uuden viranhaltijan tehokas perehdyttäminen tehtäviin vaikuttaa merkittävästi kaupungin teknisen toimialan tuloksellisuuteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistöpäällikön virkasuhteen jatkamisen kuukaudella. Virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 30.4.2019.

§ 27 SÄHKÖISEN KOKOUSKÄYTÄNNÖN KÄYTTÖÖNOTTO / ESITYSLISTOJEN JAKAMINEN

Kaupunginhallituksen esityslistat lähetetään kokoukseen osallistujille ensisijaisesti sähköpostitse jokaisen jäsenen luottamushenkilösähköpostiin. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa lähettää kokousaineistoa myös maapostina. Kokoukseen osallistuvat henkilöt voivat hakea paperimuotoisen esityslistan käyttöönsä kaupungin kirjaamosta.

Esityslistojen jakaminen voidaan tehdä myös luottamushenkilöportaalin kautta, kun portaali on otettu käyttöön.

§ 28 VAPAAEHTOISET TYÖ- JA VIRKAVAPAAT

Kaupunginhallitus päätti, että vuosina 2013-2018 noudatettua henkilöstön vapaaehtoisia työ- ja virkavapauksia koskevaa päätöstä noudatetaan myös vuonna 2019. Vapaa tulee pitää siten, että siitä aiheutuva taloudellinen säästö kirjautuu vuodelle 2019.

§ 29 ÄHTÄRIN LIIKUNTAHALLIN KAHVIO-VAHTIMESTARI-YRITTÄJÄN VALITSEMINEN

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Ähtärin liikuntahallin kahvio-vahtimestarin toiminnan yrittäjäsopimusta toiminimi Lounasravintola Hovittaren kanssa toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen irtisanomisaika on 6 kk, ellei yhteisymmärryksessä toisin sovita.

Yksityiskohdat sovitaan yhteistyösopimuksessa.

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan päivittämään ja allekirjoittamaan kahvio-vahtimestaritoiminnan yhteistyösopimuksen Tmi Lounasravintola Hovittaren kanssa.

§ 30 TYÖLLISYYSKATSAUS, MARRASKUU 2018

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 20.12.2018 julkaiseman tilaston mukaan Ähtärin työttömyysaste 30.11.2018 oli 7,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli marraskuun 2018 lopussa 180 kpl, jossa oli lisäystä edelliseen kuukauteen verrattuna 1 kpl ja vähennystä vuoden 2017 marraskuuhun verrattuna 39 kpl eli 18 %.

Ähtärissä oli 30.11.2018 kaikkiaan 15 lomautettua henkilöä.

Kaupunginhallitus merkitsi eo. tiedoksi. 

§ 31 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

§ 32 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus.

§ 33 TIEDOKSI

Kaupunginhallitus merkitsi asiakirjat tiedoksi.  

§ 34 LAINAN (300.000 EUROA) MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY ÄHTÄRIN SAIRAALANMÄELLE

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kiinteistö Oy Sairaalanmäelle myönnetään 300.000 euron laina, jonka korko on 12 kk:n euribor (vähintään +-0) + 0,5 prosentin marginaali. Laina rahoitetaan lisälainalla. Lainaan haetaan 150 %:n kiinteistökiinnitys eli 450 000 eurolle.

§ 35 LAINAN (300.000 EUROA) MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY OULUVEDELLE

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kiinteistö Oy Ouluvedelle myönnetään 300.000 euron laina, jonka korko on 12 kk:n euribor (vähintään 0) + 0,5 prosentin marginaali. Laina rahoitetaan lisälainalla ja lainanottovaltuudet nostetaan 27,5 miljoonaan euroon. Lainaan haetaan kiinteistökiinnitys 150 prosenttisesti eli 450 000 eurolle.

______________________________

Kaupunginhallituksen päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta.

Ähtärin kaupungin kirjaamo

Ostolantie 17

63700 Ähtäri

puh. 06 2525 6000

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.