Toimeentulotuki

Toimeentulotuki uudistuu 1.1.2017
Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta vuonna 2017

Vuoden 2016 loppuun saakka voit hoitaa kaikki toimeentulotuen asiat kotikuntasi sosiaalitoimistossa. 
1.1.2017 alkaen kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita Kelan myöntämä perustoimeentulotuki ei kata.

Seuraa tiedottamista lehdissä ja www.kela.fi  www.kela.fi/asiointi

Katso kuinka voit hakea toimeentulotukea Kelalta verkossa jo 12.12.2016 alkaen

Katso videoi, kuinka haet toimeentulotukea Kelalta.

Katso vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin toimentulotuen siirtyessä Kelalle


TOIMEENTULOTUKI

Toimeentulotukeen on oikeus henkilöllä tai perheellä, jonka omat tulot tai varat eivät riitä tarpeen mukaiseen toimeen-tuloon. Jokaisella on ensisijaisesti velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan esim. ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön ja perheen vähintään välttämätöntä toimeentuloa turvaava etuus. Ennen sen myöntämistä selvitetään hakijan mahdollisuudet saada muita sosiaaliturvaetuuksia, kuten työmarkkinatukea, asumis-tukea ja opintotukea. Tuen tarkoituksena on myöskin edistää yksilön ja hänen perheensä itsenäistä selviytymistä.

Pääsääntöisesti 1. hakemus tehdään henkilökohtaisella käynnillä, johon varataan etukäteen aika. 
Hakemus voidaan tehdä myös kirjallisena kunhan tarvittavat tiedot ovat mukana. Palautus os. Ähtärin kaupunki / Perusturvaosasto, Ostolantie 17, 63700 Ähtäri  henkilökohtaisesti kaupungintalon neuvontaan tai ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon.

AJANVARAUS / TIEDUSTELUT
Sosiaalityöntekijän vastaanotolle vain ajanvarauksella. PUHELINAIKA ma-pe klo 12.30-13.30

YHTEYSTIEDOT

Toimeentulotuen suuruus saadaan selville laskemalla yhteen hakijan ja hänen perheensä toimeentulotuessa huomioon otettavat menot ja käytettävissä olevat tulot ja varat. Erotus ilmoittaa toimeentulotuen vähimmäissuuruuden.  Laskelman tekoa varten tulee asiakkaan ottaa mukaansa sellaiset asiapaperit ja tositteet, joista käy ilmi perheen tulot ja menot. Ensi kertaa asioitaessa on mukana oltava myös henkilötodistus (esim. sairasvakuutus- tai ajokortti) sekä vuokra-sopimus ja opiskelijalta opiskelutodistus. Hakijan on annettava kaikki toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot. Tarvittavat tositteet on syytä aina pitää mukana asioitaessa.

HUOMIOON OTETTAVAT TULOT JA VARAT
Tuloilla tarkoitetaan kaikkia henkilön tai perheen käytettävissä olevia tuloja tulolähteestä riippumatta esim. palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä yksityisistä ja julkisista lähteistä saatavat avustukset. Jakamattomista kuolinpesistä voidaan tulona huomioida hakijan osuus.

HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET
viimeksi vahvistettu verotuspäätös viimeiset palkkakuitit, tilinauhat tai vastaavat kolmen kuukauden ajalta viimeiset eläkepäätökset tai tiliotteet, josta ilmenee nettoeläkkeet tiliotteet kaikista pankkitileistä kolmen viime kuukauden ajalta (pankkiautomaatin pikatiliote ei käy) selvitys tiliotteen yksityispanoista viimeiset maksuilmoitukset Kelan etuuksista viimeiset työttömyyskorvausilmoitukset (Kela / liitto) asumistukipäätös opintotukipäätös opintolainan nostokuitti tositteet maksetuista elatustuista / -maksuista alaikäisen hakijan tulee esittää molempien vanhempien kanssa tehdyt elatussopimukset muut mahdolliset tulotositteet omaisuutta koskevat asiakirjat

HUOMIOON OTETTAVAT MENOT
Toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosa ja tarpeellisen suuruisina huomioon otettavat muut menot kuten asumismenot, terveydenhoitomenot, erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot.

MENOTOSITTEET
Asumiseen liittyvät tositteet, kuten vuokrakuitti, yhtiövastike, lämmityskulut, sähkö-, vesi-, jätehuolto- ja katumaksut, koti- ja palovakuutusmaksut sekä asuntolainan korot - terveydenhuoltomenoista (lääkekulut, sairaalamaksut yms.) tositteet - tositteet lasten päivähoitomenoista - mahdolliset muut tuen määrään vaikuttavat menotositteet

KÄSITTELYAJAT
Lain mukaan toimeentulotukihakemus on käsiteltävä seitsemän ( 7) arkipäivän kuluessa. Aikaan ei lasketa mukaan hakemuksen saapumispäivää. Jos hakemukseen on pyydetty lisäselvityksiä, alkaa käsittelyajan laskeminen uudestaan alusta lisäselvitysten toimittamista seuraavasta arkipäivästä. Toimeentulotukipäätös tehdään aina kirjallisesti ja lähete-tään asiakkaalle postitse. Huolellisesti täytetty hakemus ja kaikkien tarvittavien tositteiden liittäminen hakemukseen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Jos toimeentuloasian käsittelemiseksi ei ole toimitettu riittäviä tietoja, voidaan hakemus hylätä / ratkaista käytettävissä olevien tietojen perusteella.

MUISTA allekirjoittaa hakemus ja merkitä hakemuskuukausi.