Sako- ja umpikaivolietteet

1.
Kuntien ympäristösuojeluviranomaiset neuvovat kiinteistön jätevesijärjestelmäasioissa ja valvovat lain noudattamista lietekaivojen tyhjenyksen osalta.

2.
Sako- ja umpikaivolietteet lasketaan kuuluviksi asumisessa syntyviin jätteisiin ja siten myös kunnan käsittelyvelvollisuuden piiriin. Lietteet käsitellään jätevedenpuhdistamolla.
Jos asukas haluaa lietteenlevittää stabiloituna peltoon, tulee hänen anoa tähän lupa Lakeuden jätelautakunnalta.

3.
Sako- ja umpikaivolietteiden keräämistä ja kuljettamista saa harjoittaa vain henkilö/yrittäjä, joka on hyväksytty jätteidenkuljetusrekisteriin. Valvonnan, vastaanoton ja käsittelyn toimivuuden varmistamiseksi kuljetus keskitetään vain ammattimaisille toimijoille.
Tiedot virallisista kuljettajista löytyvät www.etappi.com.