Sidonnaisuudet

SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstöä sovelletaan vuonna 2017 valittava valtuuston toimikauden alusta lukien.

Ähtärissä sidonnaisuustietoja kootaan seuraavista henkilöistä:
  valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet
  lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijät
  kaupunginjohtaja

Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.
Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Kaupungin tulee pitää sidonnaisuusrekisteri yleisessä tietoverkossa.

Sidonnaisuusilmoitukset