Ympäristoasiat

 


Kaavakuulutukset

Nähtävänä olevat kaavamuutokset:


Kuulutus asemakaavamuutosluonnoksen nähtävänä pitämisestä. Kaavaselostus ja kaavaluonnos. Nähtävänä 18.5.-17.6.2016.


Kuulutus asemakaavamuutosehdotuksen nähtävänä pitämisestä. Kaavaselostus, kaavaehdotus, junantärinäselvitys sekä tutkimuskartta. Nähtävänä 27.4.-27.5.2016. 

Strategiat, suunnitelmat, johtosäännöt, taksat

STRATEGIAT

Ähtärin kaupungin kulttuuristrategia 2011 - 2020 (KV 20.6.2011 §)

Ähtärin ikäpoliittinen strategia (KV 11.11.2013 § 102)

Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 (KV 11.11.2013 § 103)

Liikuntastrategia (KV 11.11.2013 § 105)

Tietohallintostrategia 2015 - 2018 (KV 17.6.2015 § 42)

Viestintäsuunnitelma (KV 17.6.2015 § 41)

Graafinen ohjeisto (KV 17.6.2015 § 41)

Ähtärin kaupungin elinvoimaohjelma 2016-2020 (KV 14.12.2015 § 93)

Ähtärin kaupunkistrategia 2017 (KV 11.12.2017 § 121)

Ähtärin kotouttamisohjelma 2017 (KV 11.12.2017 § 122) Liite 1 ja Liite 2

 

JOHTOSÄÄNNÖT JA OHJEET

Hallintosääntö (KV 22.5.2017 § 61, voimaan 1.8.2017 lähtien)

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (KV 22.5.2017 § 60. Voimaan 1.1.2018)

Hallintosääntö (KV 23.6.2014 § 48, voimassa 31.7.2017 saakka)

Valtuuston työjärjestys (KV 23.6.2014 § 48)

Kaupunginhallituksen johtosääntö (KV 23.6.2014 § 48, voimassa 31.7.2017 saakka)

Hallinto- ja taloustoimen johtosääntö KV (23.6.2014 § 48, voimassa 31.7.2017 saakka)

Perusturvatoimen johtosääntö (KV 23.6.2014 § 48)

Sivistystoimen johtosääntö (KV 23.6.2014 § 48, voimassa 31.7.2017 saakka)

Teknisen toimen johtosääntö (KV 23.6.2014 § 48, voimassa 31.7.2017 saakka)

Huomionosoitussääntö (KV 13,10,2014 § 84)

Hankintaohje (KV 13.10.2014 § 84)

Konserniohje (KV 16.3.2009 § 39)

 

SUUNNITELMAT

Varhaiskasvatussuunnitelma (Siviltk 10.8.2017 § 78)

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (KV 18.6.2013 § 72)

Ähtärin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2013 - 2020 (KH 1.7.2013 § 218)

Ähtärin kirjaston toimintasuunnitelma 2014-2020 (KV 20.4.2015 § 33)

Ähtärin kaupungin kotouttamisohjelma 12.10.2015

Ähtärin kaupungin hyvinvointikertomus 2016-2020 (KV 18.4.2016 § 26)

 

TALOUSARVIO JA TILINPÄÄTÖS

Ähtärin kaupungin talousarvio vuodelle 2018 (KV 11.12.2017 § 124)

Ähtärin kaupungin talousarvio vuodelle 2017 (KV 12.12.2016 § 17)

Ähtärin kaupungin talousarvio vuodelle 2016 (KV 14.12.2015 § 92)

Ähtärin kaupungin talousarvio vuodelle 2015 (KV 15.12.2014 § 113)

Ähtärin kaupungin talousarvio vuodelle 2014 (KV 9.12.2013 § 122)

Ähtärin kaupungin tilinpäätös 2016 (KV 22.5.2017 § 47)

Ähtärin kaupungin tilinpäätös 2015 (KV 27.6.2016 § 51)

Ähtärin kaupungin tilinpäätös 2014 (KV 17.6.2015 § 39)

Ähtärin kaupungin tilinpäätös 2013 (KV 23.6.2014 § 38)

Henkilöstöraportti 2016 (KV 5.6.2017 § 89)

Henkilöstöraportti 2015 (KV 27.6.2016 § 53)

Henkilöstöraportti 2014 (KV 17.6.2015 § 43)

Henkilöstöraportti 2013 (KV 23.6.2014 § 38)

 

TILINTARKASTUSKERTOMUKSET

Tilintarkastuskertomus 2016

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

 

TAKSAT JA MAKSUT

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet (Tekla 22.11.2016 § 105)

Maa-ainesoton valvontamaksut  (Tekla 22.11.2016 § 105)

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksataulukot 1.4.2015 alkaen

- Liite 1: Ympäristösuojeluviranomaisen taksa

- Liite 2: Ympäristötaksojen alennus

 

EU-HANKKEIDEN LOPPURAPORTIT

Keskustan kehittämishanke 2016-2017, loppuraportti

Yhteisöllinen palvelukeskushanke 2015-2016, loppuraportti

Tuulivoima

 

Kaupungin avoimet työpaikat

TUNTIOPETTAJA (LUOKANOPETTAJA 1. LUOKKA)

Ähtärin kaupunki hakee määräaikaista luokanopettajaa ajalle 1.8.2016–31.7.2017. Luokanopettajan sijoituspaikkana on Otsonkoulu. Toivomuksena on valmius opettaa musiikkia. Opetustuntimäärä on 24 tuntia. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti). Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti.

Hakemukseen tulee liittää CV ja kopio niistä työ- ja opintotodistuksista, jotka antavat valmiuksia juuri tähän tehtävään.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoa antaa

Otsonkoulun rehtori Marika Pienimäki; 0405105367, marika.pienimaki@ahtari.fi 

Hakemukset pyydetään toimittamaan 9.5.2016 klo 12.00 mennessä osoitteella Ähtärin kaupunki / Kirjaamo, Ostolantie 17, 63700 Ähtäri tai sähköpostitse kirjaamo@ahtari.fi. 

Ähtärissä 20.4.2016

Sivistystoimenjohtaja