Asiakirjoista perittävät maksut

ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT

Hyväksytty Kaupunginhallitus 13.03.2006 § 146 Voimaantulo 1.4.2006

Kaupungin viranomaisen asiakirjasta, joiden lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kaupungille lunastusmaksua seuraavien perusteiden mukaan.
Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettavia tietoja.

1. LUNASTUS

Pöytäkirjan ote ja asiakirjan jäljennös:
Ensimmäiseltä sivulta (A4) 2,50 euroa kultakin seuraavalta alkavalta sivulta 2,00 euroa.
Jäljennöksestä suoritettavaan lunastukseen sisältyy maksu jäljennöksen oikeaksi todistamisesta.
Ellei asiakirjan pyytäjä voi ilmoittaa asiakirjan antamisvuotta, peritään jokaiselta tarkastettavalta lisävuodelta yksi (1) euro, kuitenkin enintään 10 euroa.
Pyynnöstä annettava todistus 3,00 euroa.

2. LÄHETYSMAKSU

Kun asiakirjoja lähetetään tai palautetaan asiakirjojen lähettämisestä annetussa laissa ja asetuksessa säädetyllä tavalla, peritään jokaisesta lähetyksestä postimaksun lisäksi kunnalle lähetysmaksua 2,00 euroa.Posti- ja lähetysmaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä lunastusta. Kunkin toimituskirjan ensi sivulle voidaan kirjoittaa sen henkilön nimi, jolle toimituskirja tulee sekä erikseen lunastuksen tai muiden maksujen määrä tai että toimituskirja on annettu lunastuksetta.

3. LUNASTUKSEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN

Lunastusta ei peritä seuraavissa tapauksissa:
1. pöytäkirjanotteesta, joka annetaan asianosaiselle (hakija valittaja sekä muu, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee).
2. oman kunnan tai kuntayhtymän viranomaisilta tai laitoksilta
3. oman kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan viranhaltijan tai työntekijän pyytämästä
- työtodistuksesta
- nimikirjanotteesta
- palkkatodistuksesta tai
- asiakirjasta, jota tarvitaan virka- tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai
muun edun hakemista varten
4. oman kunnan tai kuntayhtymän luottamushenkilöltä asiakirjoista, jotka toimitetaan luottamustehtävän hoitamista varten.
Mikäli luottamushenkilö haluaa useamman kuin yhden kopion (jäljennöksen) tai otteen samasta asiakirjasta, peritään siitä eri osastoilla määrätty valokopion hinta (yksityinen).
Kaupunginvirastolla olevalla postimaksukoneella eikä faxilla lähetetä yksityisten henkilöiden, puolueiden, valtuustoryhmien ym. asiakirjoja.
5. asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kunnan hallintoon kuuluvan viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän suorittamista varten
6. asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen sekä
7. asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan lunastusta ei ole perittävä
8. lunastus voidaan jättää lisäksi perimättä, kun asiakirja toimitetaan opintoja /tieteellistä tutkimusta varten. Lunastamatta jättämisestä päättää ao. osastopäällikkö.
Toimituskirjoista perittävät lunastukset eivät koske kuntalain 16 §:ssä tarkoitettuja sääntöjä ja taksoja, joista peritään korvausta 2,00 euroa kappaleelta.
9. Tiedon saanti asiakirjoista on myös maksutonta, kun (JulkisuusL 34 §)
- asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
- asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
- sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
- asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin (hallintolaki 8 §, 34 §)

4. ERITYISTOIMENPITEIDEN MAKSUT (Liite 1)

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan:
- normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 15 euroa
- vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h) 30 euroa
- hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä > 5 h) 75 euroa
- perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 50 senttiä
Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä (kahden työpäivän sisällä) porrastettu perusmaksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.
Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

5. KOPIOT OMISTA ASIAKIRJOISTA

Eri osastoilla otettavista ao. henkilön alkuperäisasiakirjoista otetuista kopioista peritään maksu kunkin osaston kopiokoneella vahvistetun kopiohinnan mukaan.

6. LUNASTUS- JA LÄHETYSMAKSU SISÄLTÄÄ ALV 23 %