Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös  Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

Kuulutuksen johdosta kaupungille jätettävän muutoshakemus tai huomautus on jätettävä kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta § 6).

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Kaupunginvaltuuston kokouksen 12.2.2018 kokouskutsu ja asialista. Nähtävänä 6.2.-26.3.2018.

Julkipanoilmoitus, maisematyölupapäätös tilalle Lehtiranta. Nähtävänä 5.2.-7.3.2018.

Kaupunginviraston aukioloajat, vastaanottoajat sekä päätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2018.

Ähtärin kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.2.2017 § 42 kaavoituskatsauksen vuodelle 2017.

   

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus Soidinsuon kalataloudellisen tarkkailuohjelmaesityksestä. Nähtävänä 1.2.-5.3.2018.

Kuulutus Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirjan nähtävänä pitämisestä. Nähtävänä 8.1.-16.2.2018.

Kuulutus vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjojen ja tausta-aineistojen nähtävänä pitämisestä. Aineistot nähtävänä 8.1.-9.7.2018.

Kuulutus Soidinsuon turvetuotantoalueen päästötarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös. Nähtävänä 19.1.-19.2.2018.

 

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus Ähtärinreitin kalastusalueen vuosikokouksen pöytäkirjan nähtävän pitämisestä. Nähtävänä 14.-28.2.2018.